178 g. HET GRONINGSCHE REGIMENT OF REGIMENT VAN STAD EN LANDE. Na overlijden van graaf Willem Lodewijk van Nassau volgde in 1620 Prins Maurits, in 1625 graaf Ernst Casimie hem op als stad houder, tevens als chef van het regiment. De andere hoofdofficieren waren de overste-luitenant jhr. Casper van Ewssum, heer van Nyenoort (1), en de sergeant-majoor Hans Ploegh. h. REGIMENTEN ENGELSCHEN. In 1625 stonden in dienst der Republiek a. de drie oude regimenten; b. het regiment in 1616 samengesteld uit de Engelsche garnizoenen der pandsteden Brielle en Vlissingen; en c. de vier regimenten van 1624. Van de Engelschen in de pandsteden werden de compagnieën van den afgetreden gouverneur van Brielle, sir PIoratio Vere, en van den luite nant-gouverneur sir Edward Conway, resp. 200 en 100 hoofden sterk bij het regiment van eerstgenoemde gevoegd (1). Een nieuw opgericht regiment van 12 compagnieën de compagnie-collonnelle van 200, 11 compagnieën van 100 hoofden kwam onder bevel van sir Robert Sidney, burggraaf de Lisle, zoon van den afgetreden gouverneur van Vlissingen. De 14 compagnieën eischten ter maand van 42 dagen de volgende sommen van de Republiek (2): 2 compagnieën van 200 man ad 2.6125.224. 12 J00 1.41717.004. 22.22S. makende per loopende maand 10.097132 traktementen: kolonel 400, luitenant kolonel 100, sergeant-majoor 80, kwartiermeester 80, provoost 50, te zamen710 16.807—13—2 De repartitie leidde tot hevigen strijd en groote moeite om aan de penningen te komen, terwijl de kolonel Sidney en de luitenant-ko lonel Throgmorton op eigen gezag hunne compagnieën begonnen te versterken met uit Engeland overgekomen recruten, hetgeen natuurlijk verboden werd (3). (1) Caspar van Ewssdm, in Res. S. G. 3 April 1621 overste-luitenant van het Nassausclie regiment op Groningen genoemd, zag b\j Res. S. G. 11 Juni van hetzelfde jaar zijn trakte ment van 200 tot 300 vermeerderd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 202