AANTEEKENING N°. 1 (bladz. 4). Frederiic IV van de Palts, gehuwd met gravin Louise Juliana van- Nassau, dochter van prins Willem Ien Charlotte van Bourbon was de eerste en meest bekwame voorvechter van het Protestantisme. Hij be werkte door verdragen van 1594, 159S en 1608 het tot standkomen eener Unie, waarvan hij het hoofd was met steun van koning Hendrik IV van Frankrijk. De voorhanden middelen lieten echter niet toe om alles, wat de Unie eischte, ten uitvoer te brengen. Den 25sten April 1605 werd te 's Gravenhage gesloten het „Tractaet „tusschen desen Staet en de Unions-Vorsten Frederick palts-grave bij „Rhijn, des Heyligen Roomschen Rijcks Ertz-Truchses (1) en keurvorst, „hertogb in Beyeren, Joachim Frederiic, Marcksgrave tot Brandenburg, „des Heyligen Roomschen Rijcks Ertz-Cammerer (2) en keurvorst, en „Johan Sigismund, Marck-graaf van Brandenburghin Pruysen, tot „tot Stettin, Pommeren, etc. Hertogh, Burg-grave tot Nuremburgh en „vorst tot Rugen". (3) AANTEEKENING N°. 2 (bladz. 5). Door het Bestand was de oorlog wel afgebroken, maar daarmede waren de gemoederen der krijgslieden niet tot rust gekomen. A ooral de grensgewesten hadden veel te lijden van eigenmachtige handelingen dooi „heerloose loopers", zijnde afgedankte soldaten, en het muiten van de Duitschers in dienst der aartshertogen. De Duitschers in garnizoen te Oldenzaal en te Lingen hadden hun kolonel Guillermo de Verdugo gevangen genomen, de Schotsche en de Italiaansche bezettingen dier plaatsen verjaagd. Trekkende over Enschede en Ootmarsum naar Grol, werden zij aldaar door den kolonel Pompei Justiniano deels betaald, deels gestraft en afgedankt (Res. S. G. 19 en (1) „Truchsesz" beteekent „Vorgezetztor der truht des Trusses,der erste Diener „des Monarchen bei der Tafel" (Konversations-Lexikon). (2) „Kammerer" „soviel wie Kammerherr" (Konversations-Lexikon). (8) G. P. B. IV 260. N°. 2626 van het archief van Holland bevat stukken betreffende den Guliksch—Cleefschen erfopvolgingsoorlog.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 227