212 den kapiteins Henry Peyton en Thomas Mentis hoewel aanbevolen door koning Jacobus, om tijdelijk in Deenschen dienst te treden (Res. S. G. 30 Maart en 24 April 1612). AANTEEKENING N°. 12 (bladz. 28). Reeds in 1612 wilde de Franschman de la Yille hier te lande 12 com pagnieën lichten, zoo 't heette voor Moscovië, meer waarschijnlijk voor Zweden of Denemarken (Res. S. G. 26 Mei 1612). In 1613 zonden de Staten-Generaal twee schepen naar de Eems, een naar den Weser (Res. S. G. 21 Augustus en 13 September 1613). Het Staatsche garnizoen van Bellingwolde overviel de loopplaats van de la Ville te Kloppenburg en maakte zich meester van 16 Franschen en 2 schepen (Res. S. G. 31 Augustus 1613). Ook elders maakte men gevangenen; het lot besliste wie van hen zouden gehangen worden (Res. R. v. S. 2122 en 25 Augustus, 7, 8, 20 en 25 September, 2 October 1613). De door de la Yille te Amsterdem achtergelaten goederen werden aanvankelijk verbeurd verklaard, maar kwamen later door aanbeveling van Prins Maurits weder vrij (Res. S. G. 26 October, 5 en 7 November 1613). AANTEEKENING N°. 13 (bladz. 28). Hoog noodig heette 't om te „moegen remedieren ende versien tegen „die fraulden die in de monsteringe ende andersints onder de compag- „nien gepleecht worden"; doch men zag zich wel genoodzaakt zulks weder van de baan te schuiven (Res. S. G. 8 Augustus 1613). Tot besparing kreeg de Raad van State opdracht om lijsten samen te stellen van hen, die geappointeerd waren wegens afdanking van compagnieën en het land veel geld kostten. De kolonels en kapiteins moesten de openvallende officiers-plaatsen in de eerste plaats uit deze geappointeerden aanvullen (Res. S. G. 3 October 1613). AANTEEKENING N°. 14 (bladz. 29). De geregelde betaling der belastingen en contribution liet veel te wenschen over, waarbij dan veelal harde maatregelen werden voorgesteld tegen „onwillige dorpen". Deze bestonden o. a. opvolgend uit 1". sommatie door een korporaal van de ruiterij2°. opeissching van gijzelaars door een korporaal en drie soldaten; 3°. opeissching van dubbel getal; 4°. andere middelen van executie (Res. S. G. 6 December 1613). AANTEEKENING N°. 15 (bladz. 30). Bij de berichten betreffende lichtingen van krijgsvolk, werd aan de gouverneurs en commandeurs der frontier steden aanbevolen toe te zien

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 236