214 heer van Cloetingen, Lambert Charles, Diederik van Dorth en Alexander van Wevert 8 compagnieön. Regiment Friezen van graaf Willem Lodewijk van Nassau Totaal 136 compagnieön. Volgens een bundel stukken van 1614, berustende in het Staatsarchief te Marburg, waren verschillende plaatsen van de erflanden door Staatsolie compagnieön volgenderwijze bezet. In Gulik 13 compagnieön Nederlanders 8 compagnieën Engelschen en 6 Schotten; in Cleve 19 compagnieën; in Mark 12 compagnieën; in Berg 6 compagnieën; in Ravensberg 6 com pagnieën. Brandenburg hield bovendien in verschillende plaatsen 18 compagnieën onder Hendrik Lodewijk van Hatzfeldt. Totaal 74 com pagnieën. De ruiterij van het Staatsche leger was wederom tijdelijk in 11 regimen ten ingedeeld onder prins Hendrik Frederik, Louis de Kethulle, heer van Rijhoven, Daniël de Hertaing, heer van Marquette, Nicolaas SCHMELSINGHJoHAN BACXÜLRICH WAGEMANS, AüRIAAN MeGANCK Ti-iomas van Stakenbroeck Diederik Quadt van Wykradt en Charles du Becq, heer van Villebon. AANTEEKENING N°. 17 (bladz. 32). Het Rapport der Gedeputeerden (noot 4 van bladz. 32) bevat de artikelen van overgave op 5 September 1614. Wesel kreeg eene bezetting van 1000 man. In tegenstelling van de Republiekdie in de bezette plaatsen voor hare troepen servies-gelden betaalde, eischten de Spanjaarden deze betaling van de inwoners. Wesel moest behalve nachtleger en lijnwaad tafel- en keukengereedschap, enz. aan servies-geld betalen voor een kapitein 12, een vaandrig 8, een sergeant 6, een korporaal of adel borst 3 of 4 stuiverseen soldaat 2 stuivers per dag. Enkele dagen latei- werden deze bedragen nader bepaald op 36, 24, 12, 9 of 6 en 3 stuivers. AANTEEKENING N°. 18 (bladz. 32). De Brandenburgsche krijgsmacht was als volgt samengesteld (1) Regiment van Walraven van Gent, 7 compagnieën harquebusiers te paard, 168 officiers- en 386 ruiterspaardende overste voerde tevens bevel over een compagnie lijfgarde te voet van 174 man; Regiment van Johan van Kettler, 9 compagnieën te voet, 1000 man zonder de officierenbenevens 1 compagnie harquebusiers van 70 paarden Regiment van Hans Meinhard van Schoenberg 7 compagnieën te voet, 1000 man zonder de officieren, benevens 1 compagnie harquebu siers van 70 paarden; (1) „Geheimes Staatsarchiv" te Berlyn, R. 9 A 1, 2 en 3, 84, 17c.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 238