216 „Hier naer sal volgen 't Canon, volgens de particuliere lijste die de Heer van Kessel daer van heeft, „Daer naer het volck Eerst „Voortocht ofte avantgarde. Bataille. Arriere garde. „De Guardens Hinderson Courtaumer „Veer Brog Chastillon „Ogle Graeff Ernst Vriesen „Graeff Johan Cecil „Ende 3 ofte 4 wagens vande collonels. „Achter d'avant garde 4 wagens met cruyt ende loot, ende 2 conducteurs. „Achter de bataille 4 wagens met cruyt ende lootende 2 conducteurs. „Achter d'arriere garde4 wagens met cruyt ende loot, ende 2 conducteurs. „Hierachter sullen marcheeren de Regimenten van de Cavaillerie van „Marquette, Smeltzingh, Jan Bax (ofte Marcelis Bacx indien hij niet „vrouch genoech en comt). „Hierachter sullen comen de reste van Bom met de 2000 spaden en t' „geene resterende is. Voor de commissarissen 7 wagens. „Hiernaer zullen volgen eenige wagens vande soetelaers soodereenige „begeeren te volgen. „De reste vande bagagie sal int quartier blijven." In het handschrift „Militaire Afbeeldingen" (Bibl. Dep. van oorlog, 1 A 750) zijn in het 4e gedeelte o. a. opgenomen. Plaat 8. „Infanterie en battaille devant Rhees le 23de Septembrel'au 1614", bevattende dezelfde regimenten, als boven vermeld. Plaat 9. „Ordre de bataille de 37 compagnies de Cavallerie fait devant Rhees le 24 Septembre 1614", nam. de regimenten van Prins Hendrik, Marcelis Bacx, Marquette en Stakenbroeckelk van 4 compagnieën; Ryhoven, Wagemans, Meganck, Schmel- singh, van der Wel Johan Bacx en Villebon, elk van 8 compagnieën. Plaat 10. „Ordre d'infanterie devant Rhees 1614". Plaat 11. „Autre orde d'infanterie en bataille devant Rhees l'an 1614." AANTEEKENING N°. 20 (bladz. 33). Omstreeks dezen tijd liepen geruchten betreffende het uitloopen eenei Spaansche vloot onder don Louis de Pachardo waarvan de bestemming niet bekend was. Men vreesde voor een tocht naar de Eems, waar schuwde Friesland en Oost-Friesland en machtigde eerstgenoemd gewest om, in geval van nood, het krijgsvolk op kosten van de Generaliteit te versterken (Res. S. G. 12 September 1614).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 240