in de Wetterau (Res. S. G. 26 Januari, 10 en 16 Februari 1621) (1). Deze landstreek behoorde aan de vorsten en graven van Isenburg, Solms, Stolberg en anderen, deels aan graaf Ernst Casimir van Nassau, dié mede begrepen was in het verdrag der vorsten met Spinola, waarbij eerstgenoemden verklaarden niet meer gewapenderhand tegen den keizer te zullen optreden. Het was de vraag of de Republiek zich ten opzichte van giaaf Ernst Casimir met die bepaling kon vereenigen (Res. H. 9 Maart8 April 1621.) AANTEEKENING N°. 46 (bladz. 84). „Oidie gestelt bij sijne Princel. Exc'e hoedat het leger marcheren zal „den 30sten Augustus 1621 van Schenkenschans tot Doornick, tusschen „Emmerick en Rhees. „Vooruyt zullen gaen de pionniers om de wegen te maken. „Daeinaer sal eerst marcheren de avantgarde van de cavaillerie, te „weten het regiment van Prins Hendrick (2), het regiment van Ryhoven, „het ïegiment van Villebon, het regiment van Beringen. Hierop sal „volgen de bataille van de Ruyterie, te weten het regiment van der „Wel, het regiment van Staeckenbroeckhet regiment van du Metz. „Daerop sal volgen de arriergarde vande ruyteriete weten het regiment „van Randwijck het regiment van Wageman het regiment van Marquette. „Naer de cavaillerie zal volgen het geschut, te weten 3 veldstucken, 6 halve canons. „Daer naer de wagens van den train vande artillerye. „De wagens van Bom met de ammunitie van oorloghe. „Naer dese zall marcheren de avantgarde van het voetvolck, te weten „het regiment vande Vriesen, het regiment van de Oude Duytsen (3), „het regiment van graeff Willem (4), het regiment van Brog, het regi- „ment van Hinderson. „Hierop sal volgen de bataille vant voetvolck, te weten het regiment van „Chastillon, het regiment van Courtaumer het regiment van Haultrive, „het regiment vande Waelen, het regiment van Kniphuysen (5). „Daer naer sal marcheren de arriergarde van het voetvolck, te weten „het regiment van extraords comp11 (6), het regiment van Veer, het „regiment van Cecil, het regiment van Ogle, het regiment van Sidney. 232 (1) Vergelijk de „Overzichtskaart voor de vroegste geschiedenis van Nassau" in Deel I „F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd". (2) Prins Hendrik Frederik. (3) Regiment van graaf Ernst Casimir. (4) Graaf Willem van Nassau met zyne compagnie en de 3 compagnieën in Brunswiik gelicht (Res. S. G. 31 December 1621). (5) Dodo van Inn- en Knyphausen met de 6 compagnieën uit de Palts gekomen. Prins Maurits moest er op aandringen om geld tot betaling te zenden, wijl zjj anders zouden verloopen. (S. G. Lias loopende 1621, dd. 11 September). (6) Garde van Prins Maurits en andere Nederlandsche compagnieën. Pieter van der Meupen verrichtte hierbij dienst als sergeant-majoor (Res. S. G, 13 Januari 1622).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 256