„Hier op zullen volgen de wagens van Sijn Princel. Excie. „De wagens van Prins Hendrick (1). „De wagens van G-raeff Ernst (2). „De wagens vande hooghe officieren. „Daernaer de wagens van de cavaillerie in sulcken ordre als de regi- inenten sullen marcheren. „Hierop sullen volgen de wagens van het voetvolck, volgens d'ordre „als de regimenten marcheren." (Staatsarchief Wiesbaden, Mi. 676.) AANTEEKENING N°. 47 (bladz. 85). Commandant van het fort was nog steeds Hendrik Lodewijk van Hatzfeldt, heer van Wildenberg, Brandenburgsch bevelhebber in Berg en Mark. Prins Maurits gaf in October kennis aan de Staten-Generaal dat de fortificatie-werken bijna in uitstekenden staat verkeerden. De voorhanden hoeveelheid koorn was door aanvulling gebracht op 100 last voldoende voor een geheel jaar proviand. Voor toespijs zouden nog aan gevoerd worden 20000 IS kaas, 10800 IS boter in 36 vaten, 2500 1C stokvisch, 66 vaten haring en 12 vaten labberdaan (S. G. Lias loopende 1621 dd. 5 en 20 October; Res. S. G. 10 Januari 1622). AANTEEKENING N°. 48 (bladz. 85). Paulus de Grenu die de betrekking van luitenant-generaal der artillerie in het leger van den Prins vervuldeaanvaardde de marsch met 2 com pagnieën uit Rees1 compagnie uit Emmerik1 van 's Gravenweerd 1 uit Gennep en 1 uit de Klundert. Holland zond 2 compagnieën uit Rotterdam, 1 compagnie uit Gouda, 1 uit Brielle, 1 uit Schoonhoven. Ten slotte zond de Prins nog 1 compagnie van 300 man uit Emmerik1 van 300 uit Nijmegen en 1 uit Hoorn (S. G. Lias loopende 1621, dd. 17 en 23 September). Deze opgave heldert de vele bemoeiingen op om eenige troepen bij elkander te krijgen. Allerlei moeilijkheden deden zich daarbij voor. De 2 compagnieën uit Rotterdam moesten tijdelijk worden vervangen door eene compagnie uit Amsterdam, wier vertrek bij dreigende on lusten gedurende de kermis werd vertraagd (Res. H. 15 September). De magistraat van Brielle veroorloofdedat de vrouwen en bagage der com pagnie achterbleven en aanvaardde de zorg voor haar onderhoud; de andere compagnieën moesten echter alle hebben en houden mede nemen (Res. H. 16 September 1621). 233 (1) Prins Hendrik Frederik. (2) Graaf Ernst Casimik, stadhouder van Groningen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 257