Urrye, Beaumont, Starkenborch. „Daernaer de Ruyterie, te weten: ,,t' Regiment van prince Henrick (1)Bassum (2), Syne Excie. (3), prins Henrick. ,,t' Regiment van StakenbroeckIsselsteyn (4), Brederode, graeff van Culenborch, Yillebon. „t' Regiment van RandwijckBalfour, Hertogh van Weymer (5), Smeltsing, Randwijck. ,,t' Regiment van CarrijPaignier(6), Eynholts (7), Coenders, Carreij. ,,t' Regiment van MarquetteGraeff Willem Frederik van Stierum Hertog Bronswyck (8), graeff Ernst (9), Marquette. „t Regiment van StarkenborchGraeff Herman Otto van Stierum, ,,t' Regiment van PotlitzBourmania, Swartsenburch (10), Potlitz. „Hier naer zullen volghen vier halve cartouwen met drie oude velt- „stucken van sijne Fe. Gen. (8): schietende 6 18 met alle de behouften „daer toe dienende, mitsgaders drie scheepscapiteynen met haere boots- „gesellen, ende elck canon versien met 100 schooten. „Naer deze sullen volgen het voetvolck. „Als namentlyck de voortocht bestaende in dese naervolgende regimenten „oude Engelschen Horatio Veer, I Cissel (11), Morgan, Harwod (12). „nieuwe Engelschen j Zutanthon (13), Willougby, i OxFORT, „Achter dese regimenten zullen volgen 9 wagens met ammunitie van „oorloge van de voorsz. troupen, te weten: „4 wagens met 4000 IS cruyt, „4 wagens met 4000 18 loot, „1 wagen met lonten, ende 100 ledige sacken. 248 Essex. (1) Prins Hendrik Frederik. (2) Gerard Ernst van Bassen (zie bladz. 155). (3) Prins Maurits. (4) Vincent van IJsselsteyn. (5) Hertog van Saksen-Weimar. (6) Abraham Paignet. (7) Ivo van Eynhouts. (8) Hertog Christiaan van Brunswijk-Luneburg. (9) Graaf Ernst Casimir. (10) Frederik, vrijheer van Schwartzenberg en Huhenlansberg. (11) Edward Cecil. (12) Edward Harwood. (13) Graaf van Southampton,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 272