„Daer naer volgt de middeltocht „de regimenten van Chastillon, Haultrive Famars Brederoode. „Achter de welcke zullen volgen vyff wagens met ammunitie van „oorloge, te weten: „2 wagens met 2000 cruydt, „2 wagens met 2000 <ffi loodt, „1 wagen met lonten ende 60 ofte 70 ledige sacken. „Hier naer volght de achtertocht vant voetvolckte weten „De extra ordinaris compagniën, „Oude Duytschen, „Nieuwe Hoogduytschen „Brogh, „Hindersone (1). „Achter welcke troupen zullen volgen vyff wagen met ammunitie van „oorloge, te weten: „2 wagens met 2000 cruyt, „2 wagens met 2000 41' loodt, „1 wagen met lonten, ende 50 ofte 60 ledige sacxkens. „Daer naer sullen volgen: „De wagens van Sijne Fe. Gen. (2) „Die van prins Hendrik (3) „Die van graef Ernst (4), „Die vande officiers vant leger. „De wagens vande Ruyterie volgens d'ordre van de regimenten als „namentlyck van prins Hendrick, Staeckenbrouck Villebon, Rand- „wyck, Carrey, Marquette, StarckenborchPotlitz. „De wagens van Ruytenborch (5). „De wagens vant voetvolck volgens haere troupen ende regimenten. „Daer naer de reste vande Artellerie met alle t'gene daer toe behoort. „Daer naer de wagens vanden commijs Nieuwlant (6) met de ammu nitie van oorloge. „Daer naer den Train vande vivres onder den commijs Kijn (7). „Daer naer het Reg*, van de cavaillerye van RuytenborchRipperda „Arskin (8), Ruytenborch. 249 CoURTAUMER (1) Francis Henderson. (2) Prins Maurits. (3) Prins Hendrik Frederik. (I) Graaf Ernst Casimir. (5) Diederik yan Ruytenberch. (6) Rochus Nieulant opvolger van wijlen Peter Bom (Res. R. v. St. 12 December 1622). (7) Nicolaas Kien, opvolger van zjjn vader Nicasios (Res. R. v. St. 4 April 1624). (8) James Erskine.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 273