a. DE STADHOUDERS (GOUVERNEURS) EN DE PROVINCIALE BEVELHEBBERS. 1609—1625. Stadhouderschappen van Sinds 1 November 1585. Sinds 6 Februari 1590. Sinds 8 Februari 1590. Sinds 16 Mei 1591, 17 Juli 1620. 31 December 1620. 2 Januari 1621. Prins Maurits. Stadhouder, kapitein-generaal en -admiraal van van Holland en Zeeland. Stadhouder en kapitein-generaal van Utrecht. Item van Overijssel. Gerard van Warmelo drost van Sallandsinds 1591 bevelhebber in Overijssel, overleden in 1610. Wordt opgevolgd door Nicolaas Schmel- singh als luitenant-generaal van den Prins in Overijssel (1). Stadhouder en kapitein-generaal van Gelderland. Graaf Ernst Casimir van Nassau vertegen woordiger van den Prins in dit gewest (2). Stadhouder van Drenthe (3). Jhr. Caspar van Ewssum, heer van Nyenoort, sinds 1599 drost van Drenthe en Coevorden. Gouverneur en kapitein-generaal over de pro vincie van Stad en Ommelanden van Gronin gen (4). Gouverneur en kapitein-generaal van den lande van Wedde en Westwoldingerland (5). Edsard Rengers, drost van Wedde en West woldingerland. Stadhouderschappen van graaf Willem Lodewijk van Nassau. Sinds 1584. Stadhouder en kapitein-generaal van Friesland. Sinds 1593. Gouverneur-generaal van Drenthe, de landen van Wedde en Westwoldingerland. Jhr. Caspar van Ewssum, heer van Nyenoort, (1) Op acte van Prins Maurits. Volgens Res. S. G. 5 Mei 1617 zou zijn traktement 160 ter maand, op den staat van oorlog gebracht worden. (2) Graaf Ernst Casimir ontving in 1617 voor zijne diensten in vorige jaren 4000. (3) Archief Drenthe. Register 2, Deel I bladz. 243; tor kennis gebracht 29 Januari 1621. (4) Comm. S. G. 31 December 1620. 5) Comm. S. G. 2 Januari 1621.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 286