b. VELDMAARSCHALK. 1607—1682. Graaf Ernst Casimir van Nassau (1). c. GENERAALS DER CAVALERIE. Generaal16031647, Prins Frederik Hendrik. Luitenant-generaal16061625, Daniël de Hertaing heer van Marquette (2). Wachtmeester- of commis saris-generaal16061626, Thomas van Stakenbroeck (3). d. GENERAALS DER INFANTERIE. 1. Over de regimenten Engelschen. 16051634. Sir Horatio Verb. 16061632. Sir Edward Cecil. 2. Over de regimenten Franschen. 1614—1638. Kolonel-generaal Gaspard de Coligny, heer van Chatillon-sur-Loingsinds 1622 maarschalk van Frankrijk. 1615—1629. Luitenant-kolonel-generaal Jean Antoine de St. Simon, baron van Courtomer. e. GENERAALS DER ARTILLERIE. Generaal1603—1625, Willem Adriaan graaf van Hor nes, heer van Kessel (4). Luitenant-generaal16061629, Paul de Grenu. 267 (1) Het traktement was in 1607 bepaald op 1000 ter maanddoch werd in 1613 ver meerderd tot 1200 (Res. S. G. 6 September); het traktement als kolonel was hieronder begrepen. (2) Res. S. G. 8 Mei 1620. Toegekend 1000 extra-ordinaris per jaar, zijnde dit bedrag vrijgekomen door het overlijden van Catharina d'Anneux, genaamd Warlu, weduwe van den veldmaarschalk Joost de Zoete, heer van "Villers (zie noot 2, bladz. 263 van Deel II). (3) Res. G. S. 18 Mei 1624het traktement bepaald op 250 ter maand. (4) Het graafschap Horn had toebehoord aan Filips van Montmorency. Zijne weduwe Walpurgis vam Meurs (zie Deel II, Aant. N°. 30) vermaakte het graafschap aan Sabina, dochter van Lamoraal van Egmond, die het verkocht aan René de Cerclair. Deze. voerde den titel van graaf van Horn (zie bladz. 198) en droeg zijne rechten over aan de Staten van Holland en "West-Friesland, dio op hun beurt den heer van Kessel het voeren van den graven-titel ontzegden. In 1625 erkenden zij hem echter, „uit recompensevoor het „vangen ende overleveren van den persoon van pater Ophovius, door de welcke soo veele „arme gevangenen als van de doodt verlost sjjn" (Res. H. 19 Maart 1625). MichaëlOphovius, geboren 1571, overleed 1637 in het door hem gestichte klooster te Lier, waai hij als ge bannen bisschop van 's Hertogenbosch zijn laatste dagen doorbracht. Hoewel het graafschap Horn heette, stonden de titel-voerendendie zich tengevolge van den oorlogstoestand niet in een feitelijk bezit mochten verheugen, veelal bekend als graven van Hoorn, Hoorne of Hornes,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 291