f. KWARTIERMEESTERS-GENERAAL VAN HET LEGER. Sinds 1604. Simon Stevin, overleden 1620 (1). Sinds 1606. Antoine de Solempne, overleden 1616 (2). 4 Augustus 1616. Jhr. Johan de Hertoge heer tot Orsmale en Valckenborch, opvolger van Solempne (3). g. KWARTIERMEESTERS-GENERAAL DER CAVALERIE. Sinds 1604. Livinus Chijs, overleden 1622. 23 Februari 1622. Gerard Wtckart (4). h. HOOFDEN VAN JUSTITIE. 1609. Emmery de Liere belast met de waarneming overleden 6 December 1618 (5). 16181621. Onvervuld. 20 Mei 1621. Gosewijn van Stralen, superintendent (6). 10 Juni 1624. Adolf van Meetkercken, hoofd en superinten dent van den krijgsraad (7). i. PROVOOST-GENERAAL VAN HET LEGER. Sinds 1607. Karel Neys (8). k. PROVOOST-GENERAAL DER CAVALERIE. 8 Juni 1606. Roger Mathijsz. (9). 268 (1) Een rekest van Stevin om meer traktement als kwartiermeester-generaal van het leger werd beantwoord„dat h« hem wel behoort te eontenteren mettet tractement van 50 gld „aangesien hij doch gheen groote moejte en is jegenwoordel. doende tot uytvoeren van zijn „ambt" (Res. R. v. St. 19 December 1619). Het verzoek van Jan Jansz. Stampioen om hem op te volgen werd afgeslagen (Res. S. G. 10 en 14 April 1620). (2) Op een traktement van 100 ter maandmits houdende twee paardente velde van 150 voor twee paarden meer (Res. S. G. 3 Februari 1610); in 1614 verhoogd tot 170 en in 1615 gebracht op 135, ordinaris en te velde, mits gestadig houdende vier paarden (Res. S. G. 11 April 1615). (3) Res. R. v. St. 4 Augustus 1616. (4) Res. R. v. St. 23 Februari 1622. (5) Res. S. G. 20 Mei 1621Lias loopende eerste helft 1624zonder traktement zijnde gouverneur van Willemstad. (6) Res. S. G. 20 Mei 1621, op 100 ter maand, te velde op 150. (7) Res. R. v. St. 10 Juni en 2 Juli 1624, op 200 ter maand van 32 dagen. (8) Personeel: provoost met 1 paard op een traktement van 90, luitenant met 1 paard 30, schrijver 12, 12 karabiniers te paard ad 24, 3 trawanten ad 10,1 stokmeester 12, 3 stokknechten ad 8, scherprechter 24. (9) Res. R. v. St. 1606. Het personeel bestond uit den provoost met 1 paardluitenant met 1 paard12 karabiniers te paard1 stokmeester2 stokknechten1 scherprechterop gelijke traktementen als bij den provoost-generaal van het leger. De karabiniers waren ge wapend met voor- en achterstuk der rusting, een karabijn en een pistool (S. v. o. 1621).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 292