a. BËRG-EN-OP-ZOOM. 16061617. Marcelis Bacx. 18 October 1617. Jhr. Willem van Oldenbarnevelt heer van Stoutenburg, gouverneur op acte van Prins Maurits dd. 3 April, in plaats van Marcelis Bacx, die toen stervende was (1). Stoutenburg werd in 1619 van het gouverne ment ontheven (2). 11 Juli 1619. Jhr. Louis de Kethulle, beer vanRyhoven (3). b. BREDA. 16011625. Jhr. Justinus van Nassau. Bij het verdeelingsverdrag betreffende de na latenschap van prins Willem I dd. 27 Juni 1609 was de baronie van Breda toegewezen aan zijn oudsten zoon prins Filips Willem; 12 Augustus werd hij aldaar plechtig ingehul digd. Korten tijd daarna voegde zijne gemalin Eleonore de Bourbon-Gondé zich bij hem. Zij werd te Zundert opgewacht door 300 gewapende huisliedenzes vanen geleidden de prinses naar Bredawaar buiten de vestingmuren 16 vendels fraai uitgedoste gewapende burgers ter eere van de blijde inkomste waren opgesteld. De benoeming in 1614 door prins Filips Willem van Johan Baptista Keermans tot drost der stad en kolonel over de schutterij keurden de Staten-G-eneraal niet goed wegens zijn par tijdigheid betreffende de protestantsche religie en omdat Breda een frontierstad was. Zij eischten de aanstelling van een anderen drost, den lande (1) Ros. v. St. 18 October 1617, op een traktement van ij 300 ter maand. (2) Res. S. G. 20 Juni, 5, 9 en 11 Juli 1619. (3) Res. en Comm. S. G. 11 Juli 1619.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 294