Steven Jansz. Coop (3). aangenaam, onder bedreiging door bun souvé- reine macht daarin op andere wijze te voor zien (1). De prins sprak het oordeel omtrent Keermans wel tegenmaar koos Franqois van aerssen van Sommelsdijk, die echter reeds in dienst en eed van den lande stond; zijn jongste broeder Johan aanvaardde de betrekking (2). c. BRIELLE. Zie: Pandsteden, sub p. d. COEVORDEN. Na de benoeming van Caspar van Ewssum tot drost van Drenthe en Coevorden (1), werd hij als commandeur of gouverneur van Coevorden opgevolgd door Quirijn de Blaue. e. G-EERTRUIDENBERG. Sinds 1606. Sinds 1606. 1611—1624. 11 September 1624. Willem Adriaan graaf van Hornes heer van Kessel, generaal der artillerie. Toen hij in 1613 superintendent werd over de kwartieren van Heusden, hield hij zich meest aldaar op en voerden voorloopig commandeurs het bevel over de vesting. Deze waren Hugo Laurens, commandeur. In 1611 kreeg hij 25 boven zijn traktement van 50 ter maand om. daarvoorwegens zijn hoogen ouder dom, een subsistent te betalen (1). Adriaan Meganck (2). (1) Ros. S. G. 18 en 28 September 1014. (2) Res. S. G. 2 October 1014; op een traktement van 300 'sjaars. (Res. S. G. 3 Februari 1017). (1) Hy nam de betrekking waar zonder traktement. Als schadeloosstelling voor onkosten by oponthoud van vorsten en heeren Coevorden vormde den toegang van Noord-Duitsch- land naar de Republiek ontving hy enkele malen eene vergoeding van 12C0 (Res. S. G. 12 en 14 Juli 1(117). Van 1G23 ontving liy 400 per jaar (Res. R. v. St. 18 Maart 1023, 10 Juli 1624). (1) Res. H. 7 September 1611. (2) Behalve zijn traktement van ritmeester (vaan N°. 18), ontving hy gedurende eenige jaren een toeslag van 900 of meer (Res. S. G. 2-5 Juli 1014, 30 October 1615,14 September 1616, 15 Augustus 1617, 13 December 1618, 4 Januari 1619 300 bovendien), 6 Februari 1620 600), 11 Februari 1620 1000). (3) Res. S. G. 11 September 1624.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 295