300 1617 1618 Lasten volgens den staat van oorlog (1) Logies- of servies-golden (2) Voor fortificatiën Voor het gieten van geschut. Bidots, fortificatiën van Gulik, enz. en andere lasten Fortificatiën van Papenmuts, Eavestein, Gennep, Blokzijl Fortificatiën in Vlaanderen en op Kadzand Legorlasten Veldleger (3) Voor waardgelders of garnizoenhouders (4) Aan Groot-Brittannië Subsidie voor Savoye (5) Zweden (6) de Stenden van Bohomen (7) ii I, legers der Duitscho vorsten (8) Geneve (9) Ondorhoud der troepen van graaf Ernst van Mansfeld (10) Onkosten der nationale synode (11) Vercering aan graaf Ernst Casimir van Nassau voor onkosten, enz. (12). Onkosten bij het boleg van Bergon-op-Zoom Soldij voor do Franschon (13) Soldij voor de Duitschers (14) Nieuwe lichting van Franschen en Duitschers (15) Aan de admiraliteiten Voor de "West-Indische Compagnie (16) Equipage van 20 schepen voor Groot-Brittannië (17) 6.292.200 209.218 150.000 50.000 400.000 1.070.000 50.000 129.080 (1) In 1621 voor 3 maanden volgens den ouden-, 9 maanden volgens den nieuwen staat van oorlog. (2) In 1621 voor 3 maanden, zijnde voor 9 maanden gebracht op den staat van oorlog; het bedrag van 1625 is extra-ordinaris boven den staat van oorlog. (3) Onder het bedrag van 1625 zijn 700.000 uitgetrokken voor het winterleger. (4) 4000 man van 1620—1622, 6000 man van "1623—1625. (5) Zie bladz. 54. (6) Zie bladz. 54, noot 4. (7) Zie bladz. 64. (8) Zie bladz. 67. (9) Zie bladz. 61. (10) Volgens traktaat van 24 Augustus 1622; 3 maanden ondorhoud der troepen ad 600.000, benevens 300.000 voor het veldleger van Mansfeld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 324