ie Luchtvaartregiment in beton uitgevoerde opstellingen reeds in voorbereiding was.Toen dan ook de C.-I-25 R.I., door tussenkomst van de vliegparkcommandant, voorstelde om onder directie van de genie door een burgeraannemer gevechtsopstellingen, onderkomens en com mandoposten te doen vervaardigen met behulp van voorbewerkte materialen, werd dit voorstel door de G.-Lvd. van de hand gewezen. Toen deze beslissing omstreeks 5 mei te zijner kennis kwam, trachtte de B.C. de noodzakelijke gevechtsopstellingen te improviseren. Omdat geen hout of gegolfd plaatijzer beschikbaar was, kocht hij balen geperst stro, waarmee hij de wanden van de gevechtsopstellingen liet opzetten. De grond werd aangevoerd van buiten het vliegpark en werd op en tegen de balen stro verwerkt. Op deze wijze ontstonden de gevechtsopstellingen van de binnenverdediging. Zij waren echter niet overdekt en niet voorzien van onderkomens. De opstellingen der lt.mitrs. bij de vier hoekpunten van het vliegpark, die reeds vóór de aankomst van I-25 R.I. door bewakingstroepen waren vervaardigd, waren alle overdekt. Binnen het gebouwencomplex van het vliegpark waren tijdens de mobilisatieperio de schuilplaatsen gebouwd. Deze bevonden zich over het algemeen in de nabijheid van de hangars en waren bedoeld als schuilgelegenheid voor het in deze hangars werkende technisch en administratief personeel. Een dergelijke schuilplaats deed o.m. dienst als commandopost van de commandant van het linkervak van de bin nenverdediging. De commandant van het rechtervak had nog geen commando post, deze werd pas gebouwd gedurende de gevechtsdagen. Na het bombardement op 10 mei zijn de gevechtsopstellingen door de infanterie verbeterd en versterkt met materiaal uit de vernielde gebouwen. Op 12 mei stelde de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam op het vliegpark burger werkkrachten te werk voor het maken van gevechtsopstellingen1. Bovendien ver strekte hij hout. Op 14 mei lieten deze werkkrachten tijdens een langdurig lucht alarm het werk in de steek en kwamen niet meer opdagen. Zij waren gewillig genoeg, maar voelden er blijkbaar niets voor hun werk te verrichten onder dergelijke gevaarvolle omstandigheden. 1 De aanleiding voor deze tewerkstelling was ongetwijfeld het op 12 mei te 12.00 door de O.L.Z. o.m. aan de C.-Lvd. verzonden telexbericht, luidende: 'bij deze verleen ik uwer excellentie (u) een algemene machtiging tot het doen van alle uitgaven voor het in staat van verdediging brengen der stellingen en verdedi gingswerken onder uw bevel'. Gezien de ernst van de militaire toestand in de middag van 12 mei doet de inhoud van het telex bericht ietwat luguber-grappig aan. In ieder geval blijkt uit dit bericht overduidelijk, dat er na een periode van meer dan twaalf maanden mobilisatie nog heel wat aan de verdedigingswerken op de vliegparken ontbrak. 130

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1970 | | pagina 144