53 Algemene oriëntering io mei 1940 -nauwelijks een periode van i| jaar kreeg om zijn plannen te verweze- lijken. Na de algemene mobilisatie van de strijdkrachten op 29 augustus 1939 waren ver schillende luchtverdedigingsonderdelen nog als depots gesteld onder de bevelen van de wapeninspecteurs. In de daarop volgende maanden vonden nog meer wijzi gingen en veranderingen plaats, zodat in de vroege morgen van 10 mei 1940 bevels verhoudingen waren ontstaan, zoals die in bijlage no I. schematisch zijn weergege ven. Een toelichting op dit schema is ongetwijfeld gewenst. De C -Lvd. stond rechtstreeks onder de bevelen van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (O.L.Z.). Aangezien hij tevens Hoofd was van de Afdeling Luchtverdediging van het Algemeen Hoofdkwartier (A.H.K.), vervulde hij derhal ve een dubbelfunctie. Als Hoofd van de Afdeling Luchtverdediging van het A.H.K. was het hem mogelijk namens de O.L.Z. bevelen en aanwijzigingen te geven, waai door eenheid van handelen en van opvatting werd verkregen. Als voorbeelden hiervan kunnen o.m. worden genoemd de bevelen en aanwijzigingen m.b.t.de paraatheid op de vliegparken en bij de luchtdoelbestrijdingsmiddelen, de versper ring van de vliegparken en -velden, de tactische regels met betrekking tot het schieten van de luchtdoelartillerie en het nachtvliegen. Naast een chef en een sous-chef van de staf, omvatte het stafkwartier van de C.-Lvd. zeven secties, nl.verbindingsdienst, luchtbeschermingsdienst, verlichtingsdienst, landstorm, luchtvaart, artillerie en intendance. Een officier-jurist behandelde de verschillende juridische aangelegenheden, terwijl een secretarie en een troepende tachement het stafkwartier completeerden. Aan luchtstrijdkrachten had de C.-Lvd. slechts het ie Luchtvaartregiment onder zijn bevelen. Dit regiment omvatte de organen voor de strategische vliegtuigver kenning (Strat. Ver. V. A.), de indirecte luchtverdediging (Bom. V. A.) en de direc te luchtverdediging (de Jachtgroep), bestaande uit vier jachtvliegtuigafdelingen (Ja.V.A.'s). Hieruit volgt dat de C.-Lvd. verantwoordelijk was voor de directe en de indirecte luchtverdediging èn voor de strategische vliegtuigverkenning. Hoewel dit niet met zoveel woorden in de oorlogsinstructie voor de C.-Lvd. was omschreven, zijn deze taken toch begrepen in het gestelde onder artikel 4 van deze instructie. Hieronder volgt de oorlogsinstructie voor de C.-Lvd., die door de Chef van de Gene rale Staf (Ch.G.S.) bij diens schrijven van 22 augustus 1939, no. 5494 Geheim, werd vastgesteld 'Algemene instructie voor de Commandant van de Luchtverdediging voor geval van buitengewone oproeping van personeel ter verzekering van de uitwendige veiligheid, alsmede voor geval van mobilisatie', (oorlogsinstructie)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1970 | | pagina 67