Het Militaire Luchtvaart Museum in 1982 Door het bestuur van de stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum is ons de gelegenheid geboden u op de hoogte te brengen van de activiteiten in het Museum en de toekomstplannen. Wij zijn de stichting hiervoor zeer erkente lijk; dit geeft ons de gelegenheid contact te onderhouden met al diegenen die het Museum een warm hart toedragen. De voorbije wintermaanden hebben in het teken gestaan van zowel uitbreiding van de collectie als van vervolmaking van de inrichting. De grootste operatie was wel het overbrengen van de Lockheed SP-2H Neptune nr. 201 van de Vliegbasis Soesterberg naar het Kamp van Zeist. Vooral moet worden vermeld dat bij dit werk voortreffelijke ondersteuning is verleend door perso neel van de Koninklijke Marine. De kreet 'vakmanschap is mees terschap' is volledig van toepassing op de verleende hulp bij demontage, transport en montage. Het bijzonder moeilijke karwei vergde de inzet van velen op 20 december 1981 en wel onafgebro ken van zeven uur 's ochtends tot drie uur 's middags. Een op somming van de ingeschakelde personen en diensten geeft een indruk van de omvang van het transport. Naast de reeds eerder gememoreerde assistentie van de Koninklijke Marine werd mede werking verleend door de Koninklijke Marechaussee, het Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van Vliegvelden (BABOV) Soesterberg, Rijkswaterstaat, Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht, personeel van de Vliegbasis Soesterberg, de Sectie Militaire Luchtvaart Historie en het Militaire Luchtvaart Museum. Al met al een hele klus. Naast de complete 201 werd het Museum verrijkt met het neusgedeelte van de Neptune nr. 218. Samen met technici van de Technische Hogeschool te Delft en van de Koninklijke Marine werd de 218 gedemonteerd. Door medewerkers van het Museum werd de neus 'opengewerkt' zodat de bezoeker kennis kan nemen van cockpit en flightdeck. In hal A van het Museum is een aanwinst op kleinere schaal te zien, namelijk 300 schaalmodellen. Deze zijn ter be schikking gesteld door mevrouw Everts uit Schalkhaar. De modellen - van zeer goede kwaliteit - zijn geplaatst in een eveneens door de bruikleengeefster ter beschikking gestelde vitrine en enkele museumvitrines. Veranderingen aan de inrichting van het Museum zijn te zien in beide hallen. In hal A werd de ingang voorzien van een luifel die ten dele rust op costuumvitrinesIn één der vitri nes wordt aandacht besteed aan de fraaie uniformen van de voor malige Luchtvaartafdeling (LVA)een andere vitrine geeft een beeld van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (ML/KNIL) Verder is bij deze vitrine de wand voorzien van fotomateriaal uit de 'Oost-Indië' periode. Verder is in hal A nog een .luifel met ondersteunende fotowanden ge bouwd en werden de wrakstukken uit de Tweede Wereldoorlog opnieuw gearrangeerd. In hal B werd de ingang tot de expositie opnieuw ge formeerd zodat de bezoeker bij het begin van zijn rondgang ken nis neemt van de ontwikkeling van de luchtvaart van fantasie tot werkelijkheid. In de nabije toekomst vragen twee zaken de aandacht. In eerste instantie de tentoonstelling van schilderyen van Cor Hermeier met het motief 'Ik heb het gezien'. De schilder

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 2