PENNINGMEESTER-PRAAT Financiën. Het jaar 1981 was het eerste volledige boekjaar van de stichting die op 28 augustus 1980 als 'Stichting Vrienden van het Luchtmachtmuseum' werd opgericht en op 12 mei 1981 werd om gedoopt in 'Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum'. In 1980 werden buiten het totstandbrengen van de oprich- tingsacte geen activiteiten ondernomen die een weerslag hadden op de financiën. Onderstaand overzicht geeft aan dat de stichting in 1981 de goede weg is ingeslagen. Inkomsten kas/bank/giro donaties giften rente verkoop 1980 580,75 0,12 1981 275,12; 1995,00 3555,00 32,21 13694,64 Uitgaven oprichtings kosten drukwerk/porto onkosten inkoop kas/bank/giro 580,87 ƒ19351 ,97 1980 1981 ƒ305,75 ƒ315,85 ƒ3730,01 - 88,25 - ƒ9676,32 ƒ275,12 ƒ5541,54 580,87 ƒ19351,97 Ultimo 1981 was in de winkel van de stichting een voorraad aanwezig van netto ƒ2357,95. Winkel. Over onze winkel valt nog te melden dat de CADI (Cantine- dienst) heeft aangeboden om evenals in 1981 artikelen van de stichting in het museum te verkopen. Teneinde de bevoorrading van de winkel optimaal te doen verlopen, zijn twee donateurs die in de direkte omgeving van het museum wonen bereid gevonden zich voor dit doel in te zetten; dit zijn de heren De-Roos en Mulder. Gezien de (nog) beperkte financiële middelen van de stichting kan het assortiment van de winkel slechts stapvoetsgewijs worden uit gebreid. Begin 1982 heeft de stichting een eerste serie van drie eigen prentbriefkaarten laten aanmaken; deze kaarten zijn thans in de winkel verkrijgbaar. Het assortiment omvat Inmiddels ook diverse squadronemblemen en andere op de luchtvaart betrekking hebbende artikelen. U komt toch ook even kijken als u weer in het museum bent Donatie voor het jaar 1982/83. Bijgesloten vindt u een acceptgiro kaart voor de donatie 1982/83. Degenen die onlangs hun donatie hebben overgemaakt, kunnen deze kaart als niet gezonden beschou wen. Zij die wat langer geleden hun donatie hebben voldaan, ont vangen thans geen kaart. Voor de goede orde mogen we er nog op wijzen dat de donatie minimaal ƒ25,00 per persoon is (voor dona teurs jonger dan 18 jaar ƒ10,00). Wij hopen uw donatie binnenkort te mogen ontvangen. A. de Graaff TENSLOTTE wenst het bestuur u een en hoopt u in het najaar weer te -o-o-o-o prettige en behouden vakantie zien op onze donateursdag. - o - o - - 5 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 5