NIEUWSBRIEF JES Bijzondere evenementen die gedurende het seizoen 1983 - 1 april tot 1 december - gehouden zullen worden in het Militaire Luchtvaart Museum: 28 mei t.e.m. 4 juni Nationale kampioenschappen voor schaal modelbouw, georganiseerd door de Koninklij ke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de International Plastic Model lers Society Nederland. 1 juli Viering van het 15-jarig bestaan van het u Militaire Luchtvaart Museum, waarbij onder andere de kapel van de Koninklijke Lucht macht een concert zal geven en een demon stratie zal plaatsvinden van het S-11 demonstratieteam 1Fokker Four1. juli/augustus 7 oktober In deze periode zal de Nederlandse Vere niging van Amateur Vliegtuigbouwers (NVAV) aan het publiek tonen hoe een vliegtuig in de praktijk wordt gebouwd; tevens zal hierbij een eerder door deze vereniging geconstrueerde autogiro worden tentoon gesteld. Presentatie van het gedenkboek over de toenmalige Royal Netherlands Military Flying School te Jackson, Mississippi. Tijdens deze presentatie zal tevens de Lockheed 12A voor het eerst aan het pu bliek worden getoond. Donateursdag 1983* Na de bijzonder geslaagde donateurBdag op 30 oktober vorig jaar wil het bestuur ook dit jaar weer een donateursdag organiseren. Naar verwachting zal deze dag weer worden gehouden in oktober; de precieze datum volgt in de volgende Nieuwsbrief. Onze gasten op de vorige donateursdag, ruim 60 in getal, waren erg enthousiast over de getoonde film over het vliegen in de F-104G Starfighter. Het bestuur probeert ook voor dit jaar een aantrekkelijk programma samen te stellen. De gedachten gaan uit naar een lezing (met dia's en zo mogelijk een film) over een onderwerp uit de militaire luchtvaarthistorie. Mocht u overigens nog suggesties hebben voor het programma op de donateursdag 1983 - tlw dag - dan horen wij die graag. - 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 10