Redactie-adres: Nummer 5 Jacob Catslaan 18 3931 VE Woudenberg april 1983 Tel 03498 - 3496 MUSEUMGIDS De wens om de bezoekers van het museum een - schappelijk geprijsde - gids of catalogus aan te bieden, leeft al lang bij zo wel de museumleiding als de stichting. In de stichting is geruime tijd een werkgroep bezig geweest met de voorbereiding van een ca talogus. Ondanks het aanwezige enthousiasme kon daar jammer ge noeg totnutoe geen tastbaar resultaat worden geboekt. Gedachtig de wapenspreuk van 322 Squadron - het oudste operationele squadron van de KLu - die luidt 'Niet praten maar doen'hebben nu drie luchtmachtmensen de koppen bij elkaar gesto ken om te proberen op korte termijn een museumgids uit te brengen. Die drie zijn Sergeant-Majoor Koos van den Berg, bij onze lezers bekend van de rubriek 'De vliegtuigen van het Mil. Luchtvaart Museum', Kapitein Loe Baltussen, redacteur van het KLu-maandblad 'De Vliegende Hollander' en ondergetekende. Het idee was aanvankelijk om in luchtmachtverband een gids uit te geven. Na overleg met de museumdirectie kwamen wij echter al gauw tot de slotsom dat dit niet mogelijk was. Vervol gens hebben we ons plan voorgelegd aan het bestuur van de stich ting. Het grootste probleem bleek de financiering te zijn van de eerste oplage. Het bestuur zag evenwel voldoende mogelijkheden, zodat we in gezamenlijk overleg besloten met dit initiatief door te gaan. Inmiddels is het manuscript van de nieuwe gids zo goed als klaar. In de gids komen enige algemene artikelen over het museum en de collectie. Natuurlijk wordt ook de nodige aandacht gegeven ««.n de stichting en haar activiteiten. De middenpagina's zijn gereserveerd voor een plattegrond van het museum; ook wordt een overzicht opgenomen van alle museumvliegtuigen. Van elf ge- exposeerde vliegtuigen hebben we meer uitgebreide artikelen ge schreven. Deze elf vliegtuigen zijn zo gekozen dat de artikelen een beeld geven van de historie van de Nederlandse militaire vliegerij. Daarnaast geven ze enig inzicht in de technische ont wikkeling van het vliegtuig. De verschillende teksten worden op geluisterd door fraaie zwart-wit- en kleurenfoto's. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk de beschreven museumvliegtuigen af te beel den 'in actieve dienst'. Om de kosten van de gids te drukken - en daarmee ook de verkoopprijs op een plezierig niveau te houden - worden ook zo'n zeven bladzijden gereserveerd voor advertenties. Ondertussen is het stichtingsbestuur bezig de noodzake lijke financiële steun te verwerven voor de uitgave van de eerste oplage. Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar zowel het EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 1