MUSEUMGIDS In de vorige Nieuwsbrief las u over een initiatief van Loe Baltussen, Koos van den Berg en ondergetekende om te ko men tot de uitgave van een museumgids. We schreven toen dat er nog enige problemen waren op te lossen, maar dat zowel net bestuur als de samenstellers optimistisch waren gestemd. Dat optimisme is - gelukkig - terecht gebleken: de gids - met de toepasselijke titel 'Vliegend Verleden' - is uit. Op 3 juni jl. tijdens een persontvangst in het museum kon onze voorzitter, Gen-Maj b.d. H. Dieters, het eerste exemplaar van 'Vliegend Verleden' overhandigen aan de direc teur van het museum, Lt-Kol J.A. Boon. Met de uitgave van deze brochure is voor de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum, voor het museum zelf en vooral voor zijn tienduizenden bezoekers een lang gekoesterde wens in vervul ling gegaan. Over de inhoud van het 32 pagina's teilende werkje schreven we al in de vorige Nieuwsbrief. Hoewel er natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk zijn bij dergelijke brochures, zijn de reacties op 'Vliegend Verleden' tot nu toe onverdeeld positief. Gezien inhoud en uitvoering is de prijs van de nieu we brochure ronduit bescheiden te noemen: 2,50. 'Vliegend Verleden' is te koop in het museum. Vrienden van het museum kunnen de gids ook bestellen door overschrij ving van ƒ2,50 op postgiro 43 75 078 t.n.v. Penningmeester Stichting Vrienden van het MLM te Delft onder vermelding van 'Vliegend Verleden'. J.F. Algera VLEUGELS VAN DE MARINE LUCHTVAARTDIENST Tn i P^VaTn-na che-pen en de Konink1 Ofschoon de marine- staf reeds voor de oorlog de ontwikkelingen van het vlieg kampschip volgde, zou de Kon. Marine pas in de oorlog het carrier-bedrijf invoeren. Zo werd 40 jaar geleden in Enge land het boordsquadron 860 opgericht dat met de Swordfishes ingescheept aan boord van de tankers 'Macoma' en Gadila convooien* op de Atlantische Oceaan bescherming gaf tegen de Duitse U-boten. Daarnaast waren Nederlandse vliegers inge deeld bij Britse b oord squadronswaarmede zij acties zagen _n de Middellandse Zee, aanvallen deden op de Tirpitz in Noor wegen en aan de strijd in de Pacific deelnamen. Eén van hen. Harm de Wit, was zelfs commandant van het befaamde 800 Squad ron van de Pleet Air Arm. Reeds in de oorlog kreeg een plan gestalte om na af loop van de strijd in Europa met twee vliegkampschepen en escortes, plus amfibische eenheden deel te nemen aan de s«ryd tegen Japan. Uit dit plan ontstond de bekende mariniersbrigade die zoveel actie zag in Oost-Java, maar zo kreeg de Kon. Ma rine ook de eerste 'Karei Doorman'. Door de overgave van Japan werd dit plan niet verder uitgevoerd, maar het carrier- be driif had in de marine wortels geschoten. De eerste harel Doorman' werd teruggegeven aan de Britse Marine en in plaats van dat escorte-vliegkampschip kreeg Nederland zijn tweede 'Karei Doorman', een licht vliegkampschip van de Colossus- klasseDit schip kon uitgerust met Fireflies en Seafuries worden ingezet in NAVO-verbandOm de boordsquadrons op sterkte te houden, beschikte de MLD over enige reserve squadrons die vanuit Valkenburg opereerden of ingedeeld wer- 2 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 2