Redactie-adres: Nummer 7 Karei Doormanstraat 36 5463 HG Veghel Oktober 1983 Tel 04130 - 67254 REDACTIONELE NOOT Deze Nieuwsbrief is wat aan de late kant; we proberen immers aan het begin van elk kwartaal uit te komen. De belang rijkste reden hiervoor is de verhuizing in september van de Nieuwsbrief-redacteur. Ook kon door drukke werkzaamheden en ziekte van een paar vaste medewerkers deze Nieuwsbrief niet eer der worden samengesteld. Hiermee blijkt weer eens dat een perio diek als dit valt of staat met voldoende kopij-aanbod. Daarom het volgende verzoek: Hebt u iets te vertellen binnen het thema 'militaire luchtvaarthistorieneem daarover eens contact op met ondergetekende (adres, zie boven). Enige suggesties voor kopij: persoonlijke vliegervaringen in types die in het museum staan, anekdotes of de bekende - sterke - verhalen die in crew- room, mes3 of hangaarkantine nogal eens plegen los te komen. J.P. Algera VAN DE VOORZITTER Sinds het verschijnen van Nieuwsbrief nr.6 zijn er twee mu taties in het stichtingsbestuur geweest. Zowel de heer Baggerman als de heer de Graaff zag zich door zeer drukke werkzaamheden genoodzaakt de functie van secretaris resp. penningmeester neer te leggen. De stichting is beide heren, die sinds 1979 zich ac tief hebben ingezet voor het realiseren van haar doelstellingen, veel dank verschuldigd. Als initiatiefnemers voor de oprichting van onze Stichting Vrienden stelt het bestuur het op prijs beiden als bestuursleden te behouden, zodat ook in de toekomst van hun ideeën en adviezen een dankbaar gebruik kan worden gemaakt. Luitenant-Kolonel b.d. M.H.G. Coolen vonden wij bereid de secretarisfunctie op zich te nemen; uiteraard zijn wij hier erg gelukkig mee. Als oud-directeur van ons museum brengt hij een stuk kennis en ervaring t.a.v. het museumgebeuren mee, waarvan wij in het bestuur bijzonder goed zullen kunnen profiteren. De opvolger van penningmeester de Graaff vonden wij binnen het bestuur: de heer Doppenberg was bereid in het vervolg de fi nanciële zaken van de stichting te behartigen. Door deze oplos sing is de continuïteit op dit belangrijke gebied gelukkig verze kerd. De overgave van het penningmeesterschap is voorafgegaan door een controle van het beheer van de stichtingsgelden door onze donateurs, de heren Berfelo en de Jong. Op grond van hun positie ve bevindingen kon de heer de Graaff worden gedechargeerd W;j heten de heren Coolen en Doppenberg gaarne van harte welkom in hun nieuwe functies. H. Dieters EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 1