enigszins trage en lange "warming-up", zijn we nu dui delijk met een concrete aanpak van zaken bezig, die zich o.a. uit in goed lopende projecten. Financieel werpen die ook vruchten af, waardoor het mogelijk wordt het museum nu en dan de helpende hand te bieden. Een compliment aan het adres van onze vaste, vrijwillige medewerkers is hier zeker op zijn plaats. Het behouden en versterken van een positieve ont wikkeling is van groot belang. Vandaar mijn oproep aan u, vriendinnen en vrienden van het MLM om Uw voortgezette medewerking aan het werk van onze stichting. Niet slechts passief door het belangstellend volgen van de activiteiten van museum en stichting, maar als het even kan, ook actief door het werven van donateurs of het beschikbaar zijn als toezichthouder of winkelmedewerker. Maar vooral door in uw contac ten "public-relations" te bedrijven voor het MLM. Zo kunnen wij met zijn allen ons museum de ruggesteun geven die het zo van harte verdient. H. Dieters. Donateursdag 1985 Veel bekende, maar gelukkig ook vele nieuwe gezich ten mochten wij op 19 oktober 1985 in het M LM verwel komen. Ruim 80 vriendinnen en vrienden waren naar Soesterberg gekomen om te luisteren en kijken naar een interessant en vlot verlopend programma. Conser vator Glerum vertelde op enthousiaste en geestige wijze over de vele hoogtepunten van 1985 en over wat in 1986 te verwachten is. Zijn gehoor was duidelijk onder de indruk van hetgeen telkenjare weer met be trekkelijk geringe middelen aan uitbreiding en ver fraaiing van de collectie wordt gedaan. Het aspect "pu blic-relations" en de geslaagde initiatieven om het MLM binnen de gezichtskring van groepen jongeren te brengen, kregen terecht veel aandacht. Na de gebruikelijke rondgang door het museum, met natuurlijk grote belangstelling voor de G 1 replica als nieuwste aanwinst, een geanimeerde lunch en verlo ting, kwam Lt. Kol. KLu A. Okkerman ons vertellen over "zijn herinneringen aan de F 104 Starfighter". Verhalen over het jongste verleden van de KLu heeft het aantrekkelijke dat het veelal kan gebeuren uit de eerste hand, door iemand uit eigen ervaring. En daar voor waren wij bij Overste Okkerman - als luchtmacht vlieger met meer dan 2000 uur op de 104 - aan het goede adres. Vele interessante gebeurtenissen uit zijn vliegerloopbaan passeerden de revue, vooral die be leefd tijdens zijn baan als overnamevlieger bij Fokker. Een leuke film van het luchtmachtbedrijf met F 104's als belangrijke acteurs sloot dit programma onderdeel en daarmee tevens de donateursdag 1985 af. Het bestuur wil de museumdirectie hartelijk dankzeg gen voor de medewerking, wederom, aan het houden van dit jaarlijkse vriendenevenement; mits een attrac tief programma wordt geboden en m.i. was dit in 1985 het gevalkan dat een hoogtepunt vormen voor die vrienden, die het wel en wee van ons prachtige mu seum met veel belangstelling volgen. Uw suggesties voor programma-onderwerpen zijn van harte welkom. Het bestuur zal ze gaarne op uitvoer baarheid bezien. H. Dieters. OOK DE DONATEURSDAG 1985 WAS WEER PRACHTIG De afgelopen donateursdag heeft wederom onze en thousiaste museumvriend-A. J. Vonkeman-geïnspi reerd een gedicht te schrijven in limerickstijl. Voor hem had deze donateursdag nog de extra dimen sie van een reünie met enige oude oorlogsvrienden, die inmiddels óók donateur zijn geworden. We plaat sen graag dit stukje poëzie van de heer Vonkeman en hopen dat zijn enthousiasme anderen mag inspireren ook donateur te wordenóf mede-auteur van de "Nieuwsbrief". red. Vele luchtvaartvrinden op Soesterberg bijeen Dat jaarlijks bijeenkomen is écht een fenomeen voor al die vrinden, hetzij jong of wat oud, als men van de luchtvaarthistorie houdt, die hier nu weer uitgebreid verscheen. Wat ik over 1984 spontaan heb beschreven, is in de Nieuwsbrief begin 1985 al weergegeven 't Luchtvaartmuseum brengt vrinden bijeen op zo'n dag, soms vrinden, die men 40 jaar lang niet zag. Nou, dat is een enorm feestelijk beleven M'n eigen vrinden, nabij 't beeld van Generaal Snijder, worden daar elk jaar nog veel blijder. Voor die "Anthonie Fokker - Club" - leden zijn intussen al ruim 40 jaren vergleden, maar nu was daar óók onze voormalige leider 't Vorig jaar vermeldde ik ook FOKKER's naam en nu stond de G1 daaróók, bekwaam, met faam 't Model is prachtig in stijl gereconstrueerd, nèt nu die oude "Fokker - club" daar reüneert. M'n waarderend applaus Vrij op naam A. J. Vonkeman. Dag, donateurs Tot de volgende donateursdag

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1986 | | pagina 2