vijand in tijd van oorlog bedreven met zijn vliegtuig, te weten op den 16den October 1940 met ons vliegtuig R-7 waarover hij het bevel voerde, naar het door den vijand bezette Nederland gevlogen en aldaar geland op een der meeren, teneinde een voor den geheimen- dienst belangrijke opdracht uit te voeren; waarna het hem gelukt is met genoemd vliegtuig, hetwelk door den vijand van zeer korten afstand werd beschoten, wederom te starten en het gedurende den nacht veilig naar Engeland te vliegen'. Ontsnapt uit bezet gebied Reeds dadelijk na de capitulatie van Nederland had de Luitenant-vlieger Govert Steen het plan opgevat om op alle mogelijke manieren te proberen naar Engeland te ontsnappen. De meest fantastische verhalen om trent organisaties die zich bezig hielden met het opha len van vrijwilligers uit Holland met behulp van vlieg tuigen, onderzeeëers en motorboten deden destijds de ronde. Al snel kreeg Luitenantsteen echterdoordat de enige mogelijkheid om uit bezet gebied weg te ko men was,zelf een ontvluchting te organiseren. In febru ari 1 941 kwam hem ter ore dat de Fokkerfabrieken nog steeds toestellen aan de Duitsers afleverden. Hij ging toen naar Amsterdam en sprak daar met Ir. Vos die hij kende als reserve-officier van de Luchtvaartbrigade en vroeg hem of er een mogelijkheid bestond als volon tair op de Fokkerfabrieken te kunnen werken. Het luk te, op 21 april 1941 kwam Luitenant Steen als volontair in dienst bij Fokker en werd ingedeeld bij de revisie afdeling. Luitenant Steen had overigens al ruim een jaar kontakt met Korporaal vliegtuigmaker Boomsma die met een groep van ongeveer tien man verschillen de, helaas onuitvoerbare vluchtpogingen had voorbe reid. Het laatste plan was om te trachten met een Junkers Ju-52 van Schiphol naar Engeland te vliegen. Via Korporaal Boomsma kwam hij ook in kontakt met de eveneens bij Fokker werkzame mecano, de heer Lindeman en Ritmeester Jonkheer J. G. Beelaerts van Blokland die ook in het Ju-52 komplot zaten. Spoedig bleek dat een vluchtpoging met een dergelijk vlieg tuigtype onuitvoerbaar was. De keus viel dan ook op de T-VI11 W waarvan een aantal voor de Duitsers werd ge bouwd en in de eindfase van afwerking verkeerden. Tijd voor een zorgvuldige voorbereiding van de vlucht poging was er dan ook niet. Haast was geboden. Vt schillende malen werden data vastgesteld en evenzo vele malen weer uitgesteld. Het wachten was namelijk op W. of N.W. wind, anders kon niet op het Noordzeeka naal gestart worden. Op maandag 5 mei leek het tij gunstig. De wind was N.W. met een bewolkte hemel. Luitenant Steen besloot om in de nacht een poging te wagen en deelde dit aan de anderen mede. De T—VI11W waarop de keus was gevallen, lag midden in de Miner va-haven aan een boei. Na zich geruime tijd onder een brug en in een weiland stil te hebben gehouden, roei den ze om ongeveer 03.00 uur met een rubberboot naar de T—VI11 W. In het vliegtuig wachtte men op het daglicht. Om ongeveer 05.30 werden de motoren ge start, hetgeen na enige moeite gelukte. Luitenant Steen taxiede daarop voorzichtig het Noordzee-kanaal op en wist het vliegtuig los te krijgen van het water. Lang zaam klom het vliegtuig tot ongeveer 500 meter en zet te koers richting Engeland. De overtocht leverde ve der weinig moeilijkheden op. Na ongeveer vijf kwartier werden de krijtrotsen bij Broadstairs bereikt. Met enige moeite wist Luitenant Steen de T-VI 11 W op zee neer te zetten. Na wat achterdocht te hebben overwonnen werden de gevluchte Hollanders hartelijk door de En gelsen onthaald. Een gedurfde ontsnapping was tot een goed einde ge bracht. Helaas sneuvelde Luitenant Govert Steen op 5 juni 1942 tijdens een gevechtsvlucht boven Frankrijk. GELEGENHEIDSENVELOPPEN Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum In het kader van de door de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum, in samenwerking met de Traditiekamer van de Marine Luchtvaartdienst, uit te geven serie gelegenheidsenveloppen zal binnen kort de 3e enveloppe verschijnen. Deze zal betrekking hebben op de Fokker T-V bommenwerper, ter herinne ring aan de laatste opdracht die met dit type vliegtuig doorde Bombardeervliegtuig Afdeling BOMVA) van af Schiphol werd uitgevoerd op 13 mei 1940. De Fokker G-l en Fokker T-VI II W enveloppen zijn nog in beperkte mate verkrijgbaar f. 6,70 per stuk. De bemanningen van de twee geslaagde ontsnappingen naar Engeland in 1941 G-l en T-VIII W) Bovenste rij v.l.n.r.Leegstra, Jhr. Beelaerts van Blokland en Boomsma. Onderste rij v.l.n.r.Lindeman, Ir. Vos en Govert Steen. Filatelistische gegevens Enveloppe 100 grams papier, formaat 10x19 cm, 4-kleurendruk Frankering Windmolenpark, frankeerwaarde 70 cent StempelP.T.T. handstempel van Soesterberg 13 mei 1986 en het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg Adressering Verwijderbaar etiket InsluiterHistorisch overzicht van de Fokker T-V Bestelling Door storting van f. 5,- per stuk op postgiro 78599 of bankrekening nr. 50.55.10.081 t.n.v. H. J. De Jong te Spijkenis-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1986 | | pagina 4