Mars et Historia De inzet van het Wapen der Militaire Luchtvaart tijdens de meidagen van 1940 Hieronder volgt een beknopt verslag van de inzet van het Wapen der Militaire Luchtvaart tijdens de meida gen van 1940. Over genoemd onderwerp zijn tal van publicaties verschenen die slechts voor een zeer ge ring publiek toegankelijk zijn. Het doel van deze bijdrage is dan ook, het flinke aantal vrijwillig toezichthouders van onze stichting wat meer inzicht te verschaffen in de gevechtshandelingen van de mei-dagen 1940. 'Op het einde van den eersten dag van den schandali- gen aanval op ons Vaderland is het mij een behoefte mijn warme dank en waardering uit te spreken voor hetgeen de luchtverdediging heden heeft verricht. m mijn circulaire van 14 april no. A 4386 heb ik U allen voorgehouden hoezeer een voortdurende pa raatheid in het bijzonder voor de luchtverdediging noodig is, en het verheugt mij te kunnen getuigen, dat vandaag aan dien eisch ten volle is voldaan. Veelis van U gevergd, en smartelijke verliezen zijn geleden, maar de vijand heeft slagen ontvangen van een zoodanige kracht, dat zijn boos opzet althans voor vandaag is mislukt. Dit was echter nog slechts het begin. Rekent erop, dat nog veel van U zal worden gevraagd, zoodat een taaie volharding nodig zal zijn. Evenwel kunnen wij er op rekenen, dat onze bondgenoten ons niet in den steek zullen laten. Houdt vol, tot heil van het Vaderland "Leve de Koningin Aldus luidde de dagorder voor de Luchtverdediging van de Commandant Luchtverdediging luitenant-ge neraal P. W. Best van vrijdag 10 mei 1940. Met behulp van de bondgenoten zou hard worden te ruggeslagen. Hoe was echter de situatie op die 10e mei in werkelijkheid De Luchtvaartbrigade De ruggegraatvan het luchtwapen werd gevormd door de uit twee operationele Luchtvaartregimenten be staande Luchtvaartbrigade. De dislocatie van de bei de regimenten was als volgt Het eerste Luchtvaartregiment 1 LvR stond onder be vel van majoor H. G. van Voorthuysen met zijn staf te Schiphol en omvatte een strategische en een jacht- groep. De eerste groep bestond uit de Strategische Verkenningsvliegtuig Afdeling (StratVerVa) met tien C.X. vliegtuigen op Bergen en de Bombardeervlieg tuig Afdeling BomVAmet negen TV'n te Schiphol. De Jachtgroep met de staf te 's Gravenhage omvatte de volgende vier jachtvliegtuigafdelingen. De 1e Jacht vliegtuig Afdeling 1 e JaVAmetelf D.XXI's te De Kooy, de 2e Jachtvliegtuig Afdeling (2e JaVA) met negen D.XXI's te Schiphol, de 3e Jachtvliegtuig Afdeling 3e JaVAmet tien G.l's te Waalhaven en de 4e Jachtvlieg tuig Afdeling 4e JaVAmet dertien G.l vliegtuigen te Bergen N.H. Het Tweede Luchtvaartregiment 2 LvRonder bevel van luitenant-kolonel J. H. Sar met de staf te Zeist, se, met vermelding aantal enveloppen nr. 3 Bestellingen dienen uiterlijk 21 april in ons bezit te zijn en zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Indien de envelop e is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. Bestellingen nè de sluitingsdatum dienen te worden verhoogd met f. 0,70 extra per enveloppe. De verzending geschiedt op of omstreeks 20 mei door H. J. de Jong te Spijkenisse. Klachten over verzending H. J. de Jong P. de Hooghstraat 19 3203 TW SPIJKENISSE Ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Nederlandse vereni ging ter beoefening van de militaire historie 'Mars et Historia' zal op 13 september 1986 een gelegenheidsenveloppe worden uitge geven. Deze enveloppe is gewijd aan de bekende Nederlandse schilder van historische militaire taferelen J. Hoynck van Papen- drecht. Op de dag van uitgifte zal in het museum Flehite te Amersfoort een grote, aan deze schilder gewijde, tentoonstelling worden geopend. Filatelistische gegevens nveloppe 100 grams papier, 10x19 cm, 4-kleurendruk frankering Frankeerzegel 70 cent - Stad Utrecht StempelP.T.T. handstempel Amersfoort d.d. 13 september 1986 en een stempel van Mars et Historia. AdresseringVerwijderbaar etiket Insluiter: Levensbeschrijving en historisch overzicht van het werk van J. Hoynck van Papendrecht. Bestelling Door storting van f. 5,- per stuk op postgiro 31.41.628 t.n.v. H. Muller te Breda, met vermelding van het aantal enveloppen Hoynck van Papendrecht. Bestellingen dienen uiterlijk 15 juli 1986 binnen te zijn en zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Indien de enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. Na de sluitingsdatum (15 juli) dienen de bestellingen te worden verhoogd met f. 0,70 extra per enveloppe. De verzending geschiedt in de week nó 13 september 1986. Fokker T.V. van de BomVa op Schilhol

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1986 | | pagina 5