Nieimsbrief UB ;VV; J6 'M Het mocht echter niet batenhet Duitse luchtover- wicht was te groot. Op 14 mei gebeurde het onvermij delijke; Nederland capituleerde. Zowel het bombarde ment van Rotterdam als de dreiging met een bombar dement op andere grote steden deden de Opperbe velhebber van Land- en Zeestrijdkrachten het Lucht- wapen was nog geen zelfstandig krijgsmachtdeel en behoorde tot de Koninklijke Landmachtbesluiten de wapens neer te leggen. In de provincie Zeeland vond de overgave op 18 mei plaats. De strijd is gestreden De dagorder van de Commandant Luchtverdediging van 15 mei 1940 spreekt duidelijke taal, er was geen twijfel mogelijk. De strijd is gestreden; de wapens zijn neergelegd. De geweldige overmacht heeft het pleit in ons nadeel be slecht. Maar ik ben trotsch op den moed en de onver saagdheid, waarmee gij allen van de Luchtverdediging van hoog tot laag, hebt gestreden voor Koningin en Vaderland. Ik gedenk hierbij met diepen weemoed de gesneuvelden, hun offer is niet vergeefsch geweest, want de eer van het leger is ongerept gebleven. Leve de Koningin Leve het Vaderland Bij besluit van 18 mei 1940 verleende de Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht generaal H. G. Winkel man namens Hare Majesteit de Koningin het Ridder kruis 4e klasse der Militaire Willems-Orde, aan het Wapen der Militaire Luchtvaart, later bevestigd in het KB van 18 juni 1948 nr. 45 betreffende de verlening van een Vlag door H.M. de Koningin. Koos van den Berg I m**" ia pip MÊÊÊT Herinneringen aan BRIAN de KRUYFF van DORSSE" Op 16 juli 1 985 overleed in Orangeville Canadade Kruyff op 92 jarige leeftijd. Een figuur die in de Neder landse luchvaart niet zoveel bekendheid geniet, waar schijnlijk omdat het grootste deel van zijn vliegerloop baan zich in Amerika afspeelde, wel voor de Neder landse zaak als lid van het Ned. Indische aanschaf fingsteam. Oudere luchtmachtofficieren zullen zich hem herinneren als de overste, die druk in de weer was met DAF, om de brandstofwagens volgens een ander, zijnde zijn concept te bouwen. Hij concentreerde alle pompen en apparatuur vlak achter de chauffeurscabi ne. Het feit echter dat de Kruyff al in de eerste we reldoorlog zijn vliegerervaring opdeed op alle soorten militaire vliegtuigen van de oorlogvoerende, in Ameri ka naderhand o.m. de acceptatie vluchten van Curtiss Hawk jagers en Glenn Martin bommemwerpers deed en in de laatste oorlog de bloedigste ervaring opdeed met de geallieerden in de slag bij Arnhem lijkt mij v( doende om wat meer over hem te vertellen. Dit kan omdat ondergetekende als zijn tweede man op het troepentransportschip 'de Orontes' op weg naar Australië een maand zijn hut deelde, weet ik toch wel interessante verhalen van hem, die maar weinigen zul len kennen. In 1914 begon zijn militaire loopbaan als dienstplichti ge. In sept.'l 7 werd hij als infanterie-luitenant naar de Luchtvaart Afdeling overgeplaatst, waar hij een merk waardige entree maakte. Hij zag op weg naar Soes- terberg op het vliegveld een ongeluk gebeuren, waar bij bloed vloeide. Hij kon daar toen niet tegen en zeeg bewusteloos naast de verongelukten neer en werd keurig per brancard naar het hospitaaltje gebracht. Het zal het enige geval zijn geweest dat een piloot ho rizontaal bewusteloos aan zijn carriere begon. Als vlieger moest hij eind 1918 een in Zuid-limburg ge- noodlande Duitse vlieger gaan ophalen en intervie wen. Het bleek een afgezant te zijn van de Duit Keizer om diens vlucht naar Holland voor te bereiden. In 1920 werd hij voor ten hoogste 3 jaar bij de L.A. van het Ned. Ind. Leger gedetacheerd. Het werden er 20 In een volgend artikeltje wat meer over zijn interes sante leven. Dop. Donateurs zijn nog steeds van harte welkom Wrak van een JUNKER-Ju52 transportvliegtuig s Door de Royal Air Force werden ondermeer Handley Page Hampdens boven Nederland ingezet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1986 | | pagina 8