75 jaar Koninklijke Luchtmacht 1913 - 1 juli - 1988 'Fokkergalerij' in de Ir. Vreeburghal). De Directie van het Militaire Luchtvaart Museum verzocht Fokker de bruikleen te verlengen en bood aan het vliegtuig voor wat betreft de houten en linnen delen te restau reren waarbij de aan te schaffen materialen door de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum zouden worden bekos tigd- Tevens werd de Marineluchtvaartdienst ver zocht de metalen delen van het vliegtuig te restaureren. De restauratie werd op perfecte wijze vol tooid door de Technische Beroeps Oplei dingen (Bedrijfsschool) van Fokker. J. van den Berg Op 5 juni 1783 werd voor het eerst een luchtballon opgelaten. Dat gebeurde door de Franse gebroeders Joseph en Etienne Montgolfier te Annonay (Fr.). Op 15 mei 1886, ruim honderd jaar later, keurde de toenmalige Nederlandse Minister van Oorlog, A.W.P. Weitzel, de aankoop goed van een luchtballon voor het Nederlandse leger. De ballon, een zogenaamde bolballon van perkaal zou geleverd worden door de firma Lachambre te Parijs. Gelukkig werd op de intrede van het vlieg tuig sneller gereageerd, anders had de Koninklijke Luchtmacht in 1988 niet haar 75-jarig bestaan kunnen vieren, ze zou zelfs nog niet zijn opgericht. Na de eerste vlucht, op 1 december 1903, van het door de gebroeders Wright ontworpen en vervaar digde motor-vliegtuig werd reeds in 1909 in ons land met een vliegtuig gedemonstreerd. Deze eer viel te beurt aan de Belgische Graaf De Lambert en wel op 27 juni te Leur (N.Br.). Al in 1911 haalden vier Nederlandse offi cieren, zij het op eigen kosten, het vlieg brevet, te weten: Eerste-luitenant der Artil lerie van het Nederlands-Indische leger H. ter Poorten, Reserve tweede-luitenant der Cavalerie J. Labouchère, Eerste- luitenant der Infanterie W.C.J. Versteegh en Eerste- luitenant der Infanterie F.A. van Heyst. Hoe primitief de vliegopleidingen toen nog wa ren, wordt wel het best geïllustreerd met de wijze waarop luitenant Ter Poorten het vliegbrevet in zijn bezit kreeg. Hij koos de opleiding van de Belgische Maatschappij 'Aviator' te Antwerpen, waar men een uitstekende instructeur had. Enige dagen nadat Ter Poorten in Antwerpen was aange komen, kwam deze instructeur bij een vliegongeval om het leven. Als instructeur kreeg hij toen een vliegtuigmonteur toege wezen, die zelf nog nooit met een vliegtuig had gevlogen en ook niet van plan was dit ooit te doen. Het werd dus een soort 'droogtraining'. Tenslotte moest Ter Poor ten het geheel zelf doen, wat hij met succes deed. Dat de luchtvaart een belangrijke rol zou gaan spelen voor militaire doeleinden, daar van was één man heilig overtuigd, Generaal- majoor C.J. Snijders. Als sous-chef van de Generale Staf verzocht hij in december 1909, de toenmalige Minister van Oorlog W. Cool, een commissie te benoemen om de toepas singsmogelijkheden van de luchtvaart voor onze landsverdediging te bestuderen. Zon der enige twijfel kan dan ook worden gesteld dat Generaal Snijders de grondlegger is van de Nederlandse militaire luchtvaart. De pas later zo genoemde Militaire Luchtvaart Commissie werd op 26 maart 1910 door de Minister ingesteld. Het voorzitterschap werd gekoppeld aan de functie van Sous-chef van de Generale Staf, waardoor Generaal-majoor 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 6