juni 1942 deelnam aan de aanval op Bremen. Zo kwamen de eerste massa-aanvallen tot stand, die door Harris graag 1.000 bomber raids werden genoemd, zij het dat dat getal toen vaak niet werd gehaald. Ondertussen nam de productie van de Britse zware bommenwerpers op bewonderens waardige wijze toe, 1942, 191 per maand, in 1944 ca 470 per maand. Opmerkelijk is ook de grotere productie van andere toestellen. De Amerikaanse luchtmacht zou van bases uit het VK de vijand eveneens met zware bommenwerpers bestoken en daar die dag operaties prefereerden, zou de RAF 's nachts opereren. Dat was noodzakelijk, daar de Britse bommenwerpers met hun zwakke 7,7 mm bewapening overdag geen overlevings kansen hadden. Harris probeerde meteen de Amerikaanse generaals voor zijn concept te winnen. Massale bombardementen wilde de VS wel op militaire, strategische doelen, maar niet het doelbewust vernietigen van hele steden, met als oogmerk de burgerbe volking zo te demoraliseeren, dat zij het voornaamste element zouden vormen om de vijand op de knieën te brengen. Dat was voor Harris een tegenslag, maar het zoveel mogelijk rond de klok aanvallen - de VS overdag en de RAF 's nachts - kreeg betere coördinatie. Er ontstond ook een rivaliteit. De Amerikanen waren daarbij niet te over tuigen van de nauwkeurigheid van nacht- aanvallen. De medio 1942 opgerichte R.A.F. Pathfinder Force zou dat met ontwikkelin gen als de Gee, de H2S radars, de O boe- aanval techniek veranderen. Inderdaad ver beterden de resultaten, maar die bleven onder die van de USAAF. Menigmaal werd er bij de R.A.F. gesmaald, toen de Vliegende Forten en Liberators, ondanks hun zware bewapening uit de lucht werden geschoten. Toen de Mustang, Thunderbolt en Light ning als escortes meevlogen daalden de verliezen aanzienlijk. De verliezen van Bom ber Command namen echter steeds toe. Niet alleen het flak kreeg zijn tol in ruime mate, ook het steeds beter inzetten van nachtjagers door generaal Kammhuber. Hij was het, die de luchtverdediging in de diepte organiseerde, waarbij Duitse lucht- en grondradar op efficiënte wijze werden inge zet, nachtjagers goede directie kregen en het gebruik van zoeklichten en flak op nacht- jageractiviteiten werden afgestemd. Kamm huber bedacht ook het opereren met Luft waffe nachtjagers over Britse bases, wanneer Bomber Command startte voor, of terug kwam van een aanval op Duitsland. Of schoon deze operaties een groot succes waren, werden zij reeds in 1941/42 door Hitier persoonlijk gestopt, tot grote opluch ting van Bomber Command. Als tegenweer zette de R.A.F. nachtjagers in, waarbij vooral de Mosquito's en Beaufighters en route en bij het doel successen boekten. Maar on danks dat, ondanks het invoeren van radar misleiding door het uitgooien van strippen zilverpapier (z.g. Window), ondanks het op maximum plafond vliegen waren de verlie zen onrustbarend. Een deel van de beman ningen kon het niet aan. Het maken van een operationele tour van 30 operaties werd steeds moeilijker. Vliegangst werd direct aangezien als LM F (lack of moral fiber=ge- brek aan ruggegraat). Mannen met LM F werden wegens defaitisme voor de krijgsraad gehaald. Tegenover de buitenwereld werd alles wat rooskleuriger voorgesteld. Zo kre gen kranten alleen te horen dat er een aantal vliegtuigen op een operatie verloren was gegaan. Hoeveel er in Engeland gecrasht waren, werd niet vermeld, noch het aantal jongelieden, dat door verwondingen buiten geveoht was gesteld. Bomber Command was jong; de gemiddel de leeftijd was amper 23 jaar. Het was daarom gebruikelijk een squadronleader (majoor) of zelfs een wingcommander (ltko- lonel) van die leeftijd te hebben. Dan waren zij wel getooid met tenminste een DFC (vliegerkruis, wellicht met een 'bar', d.i. 2 maal), een AFC (air force cross), vanwege verdiensten voor bekwaam vliegerschap, door bv. vliegende wrakken aan de grond te zetten, of de DSO (distinguished service order), uit erkentelijkheid voor hun leider schap en durf. Zij behoorden nagenoeg zeker tot diegenen, die twee tours hadden overleefd! Het organiseren van een massale aanval, en eraan meedoen als bemanning dwingt res pect af. Men mag daarbij niet vergeten, dat 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 14