Bij het vertrek van Directeur Luitenant-Kolonel Boon De voorzitter van de Stichting, Generaal-Majoor b.d. H. Dieters neemt afscheid van Luitenant Kolonel en Mevrouw Boon. In Nieuwsbrief nr. 3 van september 1982 verwelkomden wij Luitenant-kolonel Boon als de per 1 november van dat jaar optredende nieuwe directeur. N u, ruim 7 jaar en 29 Nieuwsbrieven later, heeft hij inmiddels afscheid genomen en het roer overgegeven aan majoor M. Botma. Terugkijkend op de militair gezien lange plaatsing van Overste Boon kunnen wij vaststellen dat zijn verdiensten voor het M.L.M. groot zijn geweest. Gedurende zijn directievoering groeide het museum uit tot een alom gewaardeerde militair historische instelling van hoog niveau. De activiteiten in het M.L.M. kregen bovendien een nieuwe dimensie door het openstellen van het museum voor kunstmanifestaties. De be langstellingvoor het M.L.M. werd zodoende verbreed en nieuwe maatschappelijke groe peringen werden binnen de aantrekkings kracht van de luchtvaart gebracht. De 4periode Boon' heeft groei en bloei getoond. Bloei door de vernieuwing van de expositieruimten en de kwaliteitsverbetering van de inrichting en outillage. Groei door de sterke uitbreiding van het aantal historische en meer recent uit de operationele dienst genomen vliegtuigen en in het aantal belang stellenden, zodat een jaarlijks bezoekersaan tal van ca. 100.000 vrij normaal lijkt te worden. Wij hebben Jan Boon leren kennen als een man die geen blad voor de mond neemt en die, vanuit zijn wens snel tot goede resulta ten te komen, niet aarzelde te mopperen op 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 4