geschoten. Hoewel meerdere vliegers het met deze taktiek in het geheel niet eens waren, was er één, die de instructies aan z'n laars lapte. Deze vermetele was Squadron Leader Douglas Bader, een man met groot organisatietalent en beducht om z'n moed. De bezielende wijze, waarop hij z'n mannen ten aanval voerde, dwong een ieders bewon dering af. In 1931 had hij bij een vliegon geval beide benen verloren. Wat men aller- wege voor onmogelijk hield, gelukte hem, dank zij zijn onvermoeibaar doorzettings vermogen. Met twee beenprothesen leerde hij weer lopen en weigerde daarbij een stok te gebruiken. Zelfs toonde hij weer even goed te kunnen vliegen als voorheen, maar desondanks moest hij de dienst verlaten. Met het uitbreken van de oorlog kreeg hij z'n kans, meldde zich weer bij de R.A.F. en werd prompt aangenomen. Hij bewees, dat hij niet onder hoefde te doen voor beroemdhe den als 'Screwball' Beurling, 'Sailor' Malan, Bob Stanford Tuck, Paddy Finucane en Al Deere. Zoals gezegd trok Bader zich niet veel aan van de gegeven orders wat betreft aanvliegroute en hoogte. Met z'n nieuwe tactiek, de vijand op grote hoogte vanuit de richting van de zon te bestormen, oogstte hij groot succes en de verliezen van zijn - uit Canadezen bestaand - squadron daalden sterk, terwijl die van de Duitsers een stij gende lijn vertoonden. Men liet hem ooglui kend z'n gang gaan en tenslotte erkende de leiding van de R.A.F. zijn ideeën. Vanaf dat ogenblik ging het crescendo voor de gealli eerde vliegers. Mannen van diverse nationa liteiten streden vleugel aan vleugel. De acht mitrailleurs van hun Spitfires en Hurricanes ratelden onophoudelijk en meer dan eens kon men een Duitse commandant z'n vliegers horen waarschuwen met de kreet: 'Achtung, achtung, Schpit und Hurri.' Het mocht de vijand niet baten, dat hij zeer bekwame leiders als Werner Mölders, Hel mut Wick, Adolf Galland en Walter Oesau met hun mannen aan de strijd liet deelne men. De verliezen aan vliegers en vliegtuigen bleven schrikbarend hoog. Helmut Wick kwam boven het eiland Wight in frontale botsing met een Spitfire, wat de dood van beide mannen tengevolge had. Vickers Supermarine Spitfire versus Messer- schmitt Bf-109. Toen de Duitsers bemerkten, dat de tegen stand van de R.A.F. eenvoudig niet te breken was, poogden zij door het bombarderen van grote steden het Britse volk murw te maken. De aanvallen op Londen en omstreken vormden het hoogtepunt van de strijd tussen 7 september en 5 oktober; een strijd, die zware offers eiste van de toch al zo gehaven de Luftwaffe. In deze periode werden niet minder dan 38 grote aanvallen ondernomen met het doel Engeland op de knieën te krijgen. De vliegvelden van Fighter Com mand werden op 6 september onafgebroken aangevallen. De volgende dag zette de vijand een geweldige aanval op Londen en de dokken in. Twee formaties, elk van ongeveer 350 bommenwerpers en jagers drongen het Engelse luchtruim binnen en enkele toestel len wisten zelfs tot Cambridge door te stoten. Zij werden boven Kent en Oost- Surrey opgevangen en in een hevig gevecht gewikkeld, maar tal van toestellen wisten door te breken en de daarop volgende gevechten vonden boven Londen plaats. In de snel naderende Spitfires en Hurricanes zochten de vliegers voortdurend het lucht ruim af. Een vlieger met scherpe ogen 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 22