ren op onge-identificeerde vliegtuigen welke het luchtruim van Puerto Rico naderden. Het "A" team van het 32st werd overgeplaatst met enkele P-39s naar het ook in Puerto Rico gelegen vliegveld Arecibo. Tijdens de eerste weken na de Japanse aanval werden diverse piloten met hun P-40s naar Panama gestuurd. Want er werd een aanval van de Japanners op het Panama Kanaal verwacht. Als vervanging van de overgeplaatste P-40s ontving het 32ste P-39Ds. Na enkele weken van spanning begon het squadron weer aan de reguliere training. In aanvulling hierop werden er regelmatig "scrambles" uitgevoerd op onge-identificeer de vliegtuigen en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werd gezocht naar duikboten. Duitse U-boten werden regelmatig gesignal eerd op de routes naar Zuid Amerika. De duikboten opereerden in zogeheten "wolf packs", die een bedreiging vormden voor geallieerde schepen. Op 16 februari 1942 werden in een haven van Aruba diverse tan kers tot zinken gebracht door Duitse U- boten, en werden de olierafinaderijen beschoten. Alhoewel er nooit een duikboot door het squadron tot zinken werd gebracht, werd de rol van het 32st toch belangrijk geacht om diverse manschappen een onder scheiding te geven. In deze tijd was het, dat de naam "Wolfhounds" werd geadopteerd; het alom bekende embleem werd omstreeks 1942 door de Walt Disney studio's ontwor pen. Op 19 februari 1942 werd het complete squadron overgeplaatst naar Arecibo. Het squadron bleef niet lang bijeen, op 25 febru ari vertrokken 6 P-39Ds naar Dakota Field, Aruba en Hato Field, Curasao. Dit was de eerste keer dat het 32st opereerde vanaf Nederlands grondgebied. In mei 1942 werd de benaming Pursuit ver anderd in Fighter, dus het 32st werd Fighter Squadron. De rest van het jaar werd doorge bracht met trainingsvluchten, patrouilles en onderscheppingen. Aan het eind van 1942 was het 32st uitgerust met zes P-39Ds, twee P-40Cs, acht P-40Es, drie P-36As en een AT-6A; in het begin van 1943 werd het aantal P-40Es verdubbeld. In maart werden de detachementen op Hato en Dakota versterkt. Vanaf Dakota werden dagelijks patrouilles rond de Antillen gevlo gen, terwijl vanaf Hato anti duikboot vluch ten werden uitgevoerd. In mei 1943 veran derde er het een en ander voor het squadron. De eerste P-39Ns arriveerden, de laatste P-36A vertrok naar de VS en de 36st Fighter Group, met het 22st en 23st FS wer den overgeplaatst naar Morrison field in Flo rida. Het 32st werd ingedeeld bij het Antilies Air Command. Een maand later arriveerde nog een nieuw type, de P-39Q. De laatste P-39D verliet het squadron in okto ber 1943. NAAR PANAMA In februari 1944 werd het complete squadron overgeplaatst naar France Field in Panama, en werd ingedeeld bij het Panama Canal Department, Zesde Luchtmacht. De hoofdtaak van het squadron was het opleiden van piloten, voor de Amerikaanse eenheden in de Pacific en Europa. Tijdens de loop van 1944 werden de P-39Ns vervan gen door P-39Qs. En eind juni waren alle N types uitgefaseerd. Enkele andere vliegtuig typen werden toegevoegd aan het 32st, zoals de UC-78 Bobcat. De UC-78 kon vier passa giers vervoeren en werd gebruikt als 'taxi'. Tijdens het verblijf op France verloor het squadron veel vliegtuigen door crashes, waarbij enkele piloten om het leven kwamen. Omdat de verliezen onacceptabel hoog waren, besloot het hoofdkwartier van het Panama Canal Department om het squadron te verplaatsen naar Howard Field, in Pana ma. Hierdoor kon men beter toezicht hou den op het 32st, om er achter te komen waar om de verliezen zo hoog waren. In Januari 1945 werd het squadron omge doopt van 32nd Fighter Squadron (Single Engine) naar 32nd Fighter Squadron (Twin Engine), vooruitlopend op de komst van de tweemotorige Lockheed P-38 Lightning. Het duurde nog tot half april voordat de eerste Lightning arriveerde. Tijdens een schietoefening in februari ein digde het 32st squadron als derde. Luitenant Paul Prass van het 32st werd beste schutter van deze 'meet'. 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1994 | | pagina 12