Het C.X - Project KESKI-SUOMEN ILMAILUMUSEO, TIKKAKOSKI Een verslag van een bezoek aan het luchtvaartmuseum Centraal-Finland. In verband met het verwerven van informatie en mogelijk ook onderdelen voor de te bouwen replica van de befaamde Fokker C.X, werd in november j.l. een bezoek gebracht aan het luchtvaartmuseum Centraal-Finland. Dit muse um is gelegen nabij het plaatsje Tikkakoski, zo'n 20 km. ten noorden van Jyvas kyla in Centraal-Finland. De oorsprong van het luchtvaartmuseum is te vinden binnen de Finse luchtmacht, waar men zich reeds gedurende vele jaren had beijverd historisch luchtvaartmateriaal bij een te brengen en te bewaren. Aan het feit dat diverse wings zich vanaf 1968 ook inten sief gingen bezighouden met het restaureren van historische vliegtuigen is het te danken, dat in de 70-er jaren een aanzienlijk aantal gerestaureerde en voor presentatie geschikte vliegtuigen kon worden aangetroffen. De stap naar de oprichting van een museum was dan ook een zeer logische: op 1 juni 1978 werd het eerste luchtvaartmuseum van Fin land geopend in hangar 1 op het terrein van vliegbasis Luonetjarvi nabij Jyvaskyla. Drie maanden later volgde de instelling van het Luchtvaartmuseum Fonds, waaruit nage noeg de gehele instandhouding van het museum werd en nog wordt bekostigd. Deel nemers in dit fonds zijn o.m. het Finse Minis terie van Defensie, de stad Jyvaskyla, de uni versiteit en de luchthaven van die stad. Voorts leveren diverse verenigingen, zoals die van de Satakuma- en de Lapland Wing, de Luchtvaart Technologische Kring en de Luchtmachtverbindingsdienst belangrijke bijdragen. Het beschikbare vloeroppervlak en de beperkte aanwezige faciliteiten in de uit de 30-er jaren stammende museumhangar vormden echter al gauw een ernstige belem mering voor een passende presentatie, zodat moest worden omgezien naar een betere huisvesting. Met behulp van de Finse lucht macht kon in 1989 het huidige museumcom plex bij Tikkakoski worden betrokken. De museumcollectie weerspiegelt de Finse luchtvaarthistorie vanaf het eerste begin tot aan de dag van vandaag. De tentoongestelde vliegtuigen bestaan in hoofdzaak uit toestel len die bij de Finse luchtmacht in gebruik zijn geweest: men treft er o.m. aan een repli ca van de Thulin D, het eerste, in 1918 door de Zweedse graaf Eric von Rosen geschon ken, toestel van de Finse luchtmacht. Voorts staan er naast een aantal toestellen van Finse makelij onder andere een Morane-Saulnier MS.50C, een De Havilland 60X Moth, een Douglas DC-3/C-47, een magnifiek mooie Fokker D.XXI, een Messerschmitt Bf 109G- 6/Y, een tweetal Folland Gnats F.Mk.l, een Saab 91D Safïr, een Fouga CM. 170 Magister, een MIG-15 UTI en een MIG-21F; een mooie verzameling van in totaal 25 vliegtuigen (incl. helicopters). Ook een 50-tal uit deze vliegtuigen afkomstige motoren en andere uitrustingstukken staan in het museum opge steld, evenals de gehele collectie van het voormalige luchtmachtverbindingsdienst- museum. Het museum beschikt voorts over diverse archieven, een zeer uitgebreide ver zameling foto's en een bibliotheek van bij eengebrachte luchtvaartpublicaties. Niet onvermeld mag blijven het grote aantal vitri nes met de honderden modellen van militai re- en civiele vliegtuigen. Voor mij persoonlijk was het meest opzienba rende echter de inhoud van een oude, toch tige, onverwarmde loods, waarin het muse um zijn toekomstige pronkstukken had opgeslagen. Een niet te schatten aantal vlieg tuigonderdelen en gevonden, opgegraven of opgeviste restanten van toestellen lagen 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 10