Het geschenk van het 32 USAF squadron, de F-15 Eagle, is inmiddels overgebracht naar het museumterrein en staat nu imposant te pronken op de plek waar vroeger de Spitfire stond. Helaas moet de prachtige aanwinst buiten staan omdat, zoals bekend, de expositieruimte van het museum te klein is om alle waardevolle vliegtuigen te exposeren. Het is moeilijk te moe ten aanvaarden dat vliegtuigen zoals de Dakota, de Catalina, de Neptune en nu dan ook de Eagle in weer en wind buiten staan met de wetenschap dat de kwaliteit van de vliegtuigen per dag achteruitgaat. Recentelijk is de Auster, een origineel KLu vliegtuig, teruggehaald uit het museum "Bevrij dende Vleugels" teneinde het toestel op de eerstkomende expositie te kunnen tentoonstel len. Het vliegtuig bleek in een zeer slechte staat te verkeren, het linnen en het hout zijn gro tendeels verrot en het metalen frame is zwaar gecorrodeerd. Het toestel is door het museum personeel al tot op het bot gestript en de Kpl Lit is begonnen met het opnieuw bekleden van de vleugels onder het mentorschap van de heer Verhalle. Na lang onderhandelen kreeg het museum eindelijk toestemming voor een formeel bezoek aan de Griekse Luchtmacht in Athene om de besprekingen inzake een ruil van vliegtuigen aan te gaan. De autoriteiten van de Griekse Luchtmacht gaan in beginsel accoord met de ruil van een F-102 Delta Dagger tegen de MiG 15, die onlangs is gekocht door de SVMLM. Uit het bezoek is onder andere gebleken dat het te ruilen vliegtuig in een goede staat verkeert en beschikbaar is voor het museum. Wellicht dat we voor het transport een beroep kunnen doen op de huidige transportcapaci teiten van de Koninklijke Luchtmacht danwel dat de Koninklijke Marine het transport kan verzorgen. Tenslotte kan ik U nog mededelen dat het museum schriftelijk toestemming heeft gekregen voor het in bruikleen nemen van een F-100 Super Sabre van het USAF museum in Dayton. Het vliegtuig staat geparkeerd op de vliegbasis Lakenheat in Engeland. FOKKER C-X De meest complete romp van de Fokker C-X, afkomstig uit het Finse Luchtvaartmuseum te Jyvaskyla, is te bezichtigen in de Snijdershal. Meer informatie over het C-X project vindt U elders in de nieuwsbrief. Programma 1995 Het programma van het museum voor het jaar 1995 is gereed en kunt U terug vinden op de laatste pagina van de nieuwsbrief. Het is een uitgebalanceerd en goed programma ondanks het feit dat in de eerste maanden alle effort wordt gestoken in het realiseren van de manifes tatie "50 Jaar Bevrijding". MANIFESTATIE "50 JAAR BEVRIJDING". In de vorige nieuwsbrief heb ik U in het kort geïnformeerd over de manifestatie "50 Jaar Bevrijding", die wordt georganiseerd door de vijf krijgsmachtmusea en aandacht schenkt aan de verrichtingen van de Nederlandse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma van de manifestatie is bijgevoegd. Tenslotte Aan het eind van het museumjaar 1994 dank ik U allen voor de inzet en het enthousiasme waarmee U het museum indirect danwel direct heeft gesteund. Ik hoop dat U, gelet op de betrokkenheid met Uw museum, ook in het nieuwe jaar het museum wilt steunen want alleen met zijn allen zijn we in staat het museum verder uit te bouwen en te verbeteren. Ik wens U een gezond en goed jaar 1995 en tot spoedig ziens. M. Botma, Directeur Militaire Luchtvaart Museum 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 9