Een leslokaal met twee D-2 Linktrainers. analoge computer werkend met radiobui zen; transistors waren zoals bekend nog niet ontwikkeld. In 1945 ging de vliegtuigfabriek Curtiss Wright op basis van de patenten van Dehmel vliegtrainers bouwen, o.a. het model P3, waarvan het vlieggedrag is afgeleid van dat van de B-25 Mitchell. Dit betekent dat het museum dus tevens beschikt over één van de allervroegste en nog werkende elektronische computers. De computers van de Linktrainers waren tot dan gebaseerd op mechanische, elektrische en pneumatische componenten. Na de oor log ging ook Link over op de elektronische computer en ontwikkelde de Link C-ll, de eerste straalvliegtuigtrainer; hij is gebaseerd op de P-80 "Shooting Star", het eerste Ameri kaanse straalvliegtuig, hier vertegenwoor digd als tweezitstrainer, de bekende T-33 "T bird". DELM heeft de machine op schitterende wij ze gerestaureerd. De trainers zijn gedeeltelijk werkend en er kan reeds heel goed mee worden gedemon streerd en geïnstrueerd. Tot nu toe werd de naam vliegtrainer gebruikt en niet simulator. Een simulator is een apparaat dat de werkelijkheid exact nabootst. Voorzover dit niet mogelijk is bij voorbeeld loopings van een F-16 worden die elementen weggelaten; de F-16 simulator is dan ook statisch, kan niet bewegen. De in de collectie opgenomen cockpit van de F-16 is overigens geen simulator maar een familiari- satie trainer; de instrumenten werken niet. Hopelijk zal nog eens een echte F-16 simula tor aan de collectie worden toegevoegd, wie weet? Tenslotte beschikt het museum over een simulator van de MiG-21, daterend uit ca. 1970. Deze is onder meer voorzien van een vroeg type zichtsysteem, en van radar- en wapensimulatie. Deze simulator moet nog worden opgesteld en in gebruik worden genomen. 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 10