Jong, de unieke expositie besproken en bewonderden. Dat de tentoonstelling, waarin de technische ontwikkeling van de flightsimulator door de jaren heen is te zien, kon worden gerealiseerd, danken wij in hoge mate aan de grootse inbreng van de heer H. Jaspers uit Bavel. Zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn rijk geva rieerde collectie, die hij in bruikleen afstond aan het museum, staan borg voor een heel bij zondere tentoonstelling die in geen enkel luchtvaartmuseum is te zien. De collectie is in zijn geheel te uniek en historisch te belangrijk om hem een tijdelijk karakter te geven en daarom gaan de gedachten uit naar het oprichten van een permanent flightsimu lator centrum. Dat centrum is echter alleen mogelijk indien voldoende vrijwilligers borg kun nen staan voor continuïteit. CATALINA FOKKER F-27 Voor de vaste bezoekers van het museum is een vertrouwd geworden beeld bij het museum verdwenen. De Catalina is weg! Slechts drie kale plekken markeren de plek waar eens het beroemde amfibievliegtuig van de Marineluchtvaartdienst heeft gestaan. Door de Bergingsdienst van de Koninklijke Lucht macht wordt het vliegtuig overgebracht naar het Marine Vliegkamp Valkenburg waar de vliegboot de hoognodige restauratie zal ondergaan. Tijdens de ontmanteling werd nog eens goed duidelijk hoe slecht het vliegtuig er aan toe is en het verheugt mij dan ook zeer dat de Marineluchtvaartdienst zich bereid heeft verklaard om met behulp van vrijwilligers van de Neptune Association de Catalina weer in een goede museale staat te brengen. Inmiddels is de Fokker F-27 Frienship met het registratie nummer C-10 schriftelijk overge dragen aan het museum en dit, voor de Koninklijke Luchtmacht zo belangrijke vliegtuig, gaat de komende jaren de plaats innemen van de Catalina. Wanneer het vliegtuig wordt overge bracht is nu nog niet duidelijk maar lang zal het niet meer duren. DONATIE Op 20 maart overhandigde Mevrouw J. Wagenaar aan mij, maar bedoeld voor de Stichting Vrienden van het MLM, een bedrag van 2.500,-. De donatie was in het verleden toegezegd als dank voor de inbreng van het museum tijdens de Inchtvaartdagen die door Mevrouw Wagenaar waren georganiseerd in de Jaarbeurs te Utrecht. Gezondheidsperikelen van beide partijen hadden de overhandiging vertraagd maar gelukkig toch nog eind goed al goed. Mevrouw Wagenaar heel veel dank en laat Uw donatie een voorbeeld zijn voor de andere donateurs van de Stichting Vrienden van het MLM. OMGEVING MUSEUM De werkzaamheden voor het realiseren van het park rondom het museum hebben door de lange winter enige vertraging opgelopen maar er wordt nu hard gewerkt en ik ga er van uit dat straks het aanzicht van het museum aantrekkelijker is geworden voor het bezoekend publiek. Ook het terras ondergaat een metamorfose en zodra de lente echt begint, wordt het echt tijd voor U allen om weer eens langs te komen in Uw museum. ORGANISATIE MUSEUM Zodra ik U iets definitiefs kan vertellen zal ik U zo spoedig mogelijk terzake informeren. M. Botma, directeur Militaire Luchtvaart Museum 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 4