wm Op 3 juni 1946 ondertekende kolonel Aler in Londen het door de "Central Field Commissioner for Europe" opgestelde contract betreffende de levering van 150 stuks AT-16 trainers. De overeengekomen prijs bedroeg S 736,000.- oftewel 1.950.106,-, waarbij de valutawaarde voor de dollar op 2.6496 was gesteld. Betaling kon in S of uiterlijk 90 dagen na de contractondertekening geschieden. De over te dragen Harvard II Bs waren achter eenvolgens afkomstig van No. 46 Maintenance Unit. Lossiemouth (70 stuks), No. 10 M.U., Hullavington/Wiltshire (56 stuks) en No. 273 M.U., Polebrook nabij Peterborough (24 stuks). Zij zouden in de periode van 3 juni tot 3 october 1946 naar Nederland worden overge vlogen''. Behalve deze 150 zo goed als nieuwe Harvard IIB's voor circa 1/6 van de nieuwwaarde werden bovendien nog diverse reservedelen en uitrus tingen ten behoeve van deze trainers aange kocht. De totale aankoop bedroeg S 975.000.-, die als volgt kan worden gespecificeerd: - 150 complete vliegtuigen S 736.000. - 20 vliegtuigen voor sloop S 30,000. - 2 reservemotoren 5.200. - losse onderdelen uit surplus in Europa S 6.800. - losse onderdelen voor vlieg tuigframes, in Amerika via KLM aangeschaft S 100,000. - idem voor motoren S 50.000. - idem voor uitrusting vliegtuigen 47.000.- In totaal werd dus voor 239,000.- aan reser vedelen aangekocht, hetgeen ruim 24% van het totale aankoopbedrag was. De complete aan schaf kon tot stand worden gebracht door finan ciering van het Departement van Handel en Nijverheid uit een krediet van 10 miljoen, dat door het Office of the Foreign Liquidation Commission te Parijs was verleend7. De Harvard FE787 op Hullavington/Wiltshire, vlak voor de overdracht aan Nederland, waar hij de registratie B-43 zal ontvangen. IS

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 15