WISSELING VAN DE WACHT Zoals ook uit lezing van de rubriek 'Notities uit het museum" blijkt, komt de dienstverlating van Lt- Kol. Botma met rasse schreden naderbij. Dit betekent o.m. dat zijn bijdrage aan deze Nieuwsbrief de laatste zal zijn in het kader van het geven van informatie aan de donateurs over het wel en wee van het MLM. Lezenswaardige zaken o.a. betreffende de MLM organisatie problematiek, maar voor al ook over nieuwe projecten en initiatieven en veranderingen in de museumcollectie. Onze dank aan Directeur Botma voor het verzorgen van deze interessante nieuwsbron in de loop der jaren. Wij hebben zijn vaste rubriek, die mede de band vormde tussen de 'vrienden' en het muse um. zeer gewaardeerd en steeds met aandacht gelezen. Wij hopen dat zijn opvolger deze voorlich ting ten dienste van onze 'vriendenkring' zal voortzetten. Verder dan de Nieuwsbrief strekkende afscheidswoorden aan de directeur wil ik bewaren vooreen later tijdstip wanneer zijn werk en inzet voor het MLM in bredere kring tot uitdrukking zal worden gebracht. Een tweede wisseling betreft uw voorzitter. Zoals reeds gezegd tijdens de Donateursdag 1997, stel ik mij voor in hel komende voorjaar hel voorzitterschap na een bestuursperiode van zo'n 18 jaar, neer te leggen. Ik meen dat het tijd wordt om mijn activiteiten, hoe interessant en prettig ook, over te dragen aan iemand anders die met frisse blik en nieuwe ideëen zich wil inzetten voorde activi teiten ter ondersteuning van het MLM. In de volgende Nieuwsbrief kunt u nadere informatie hier over tegemoet zien. Verandering van personen, maar ook het veranderen van de bedrijfsvoering bij het MLM is nog aan de orde. Mijn ontboezeming in de vorige Nieuwsbrief heeft enige beroering tot gevolg gehad en geleid tot een verhelderend onderhoud met de PIv. Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Gen-Maj. A.P.A. de Jong. Het ziet er nu naar uit dat het eindrapport van de Projectgroep Verzelfstandiging MLM deze maand gereed zal komen en dat. uiteraard na goedkeuring, daarna de uitvoering van de voorstellen spoedig ter hand kan worden genomen. De realisatie van nodig geachte en vooral publieksgerichte voorzieningen zouden, gezien de financiële situatie, daarbij nog wel eens een pro bleem kunnen vormen. Ik wens u tenslotte een goed en gezond 1998 toe en in het bijzonder, de directie en medewerkers van het museum, een zeer geslaagd museumjaar. Dieters 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 3