Plaatsvervangend Bevelhebber. Belangrijk uitgangspunt van het rapport wordt gevormd door de stelling dat de instandhouding van de collectie een verantwoordelijkheid is en blijft van de Koninklijke Luchtmacht en dat de presentatie/educatie een verantwoordelijkheid wordt van een nieuw op te richten stichting, grotendeels conform de studie Wulffaert. Inzake de concrete wijze van invulling en de uitwerking van het plan bestaat binnen de werkgroep nog enig verschil van inzicht en het is aan de voorzitter om een door allen gesteund plan van aanpak te realiseren. EXPOSITIES Ondanks een toch wat hectisch jaar is het gelukt om twee thema-exposities te houden die de naams bekendheid zeker hebben verhoogd. Vooral de expositie "Luchtschappen", bestaande uit een der tigtal schilderijen van de luchtvaartschilder L.A.M. van kt Hof heeft veel publiciteit opgeleverd. De opening van de expositie werd verricht door de President Directeur Martinair, de heer J.M. Schroder, die als lid van College van Advies van de Stichting Vrienden van het MLM zich zeer nauw betrokken voelt bij het museum. De expositie "Jongeman, denk er 'ns over na", die werd geopend door onze Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, de Luitenant-Generaal B.A.C. Droste, liep in feite al vooruit op de nieuwe doelstellingen van het museum, namelijk dat niet allleen aandacht wordt geschonken aan het ver leden maar ook aan het heden en de toekomst. Beide exposities trokken veel belangstelling en vormden daarmee een belangrijke bijdrage aan het totale bezoekersaantal. NIEUWE D-MLM Zoals u wellicht weet betekent de datum van 1 mei 1998 voor mij dat dan mijn PLO (functioneel leeftijds ontslag) periode begint of te wel met ingang van die datum trek ik de deuren van het muse um definitief achter mij dicht. Gelukkig hoef ik niet tevens het licht uit te doen want mijn opvol ger is inmiddels bekend. De Lt-Kol D. Piest, op het moment nog werkzaam als Hoofd Afdeling Luchtmachtvoorlichting bij het Ministerie van Defensie heeft inmiddels instemming gekregen van de Luchtmacht Raad voor wat betreft zijn nieuwe functie als D-MLM. Het is de bedoeling dat hij omstreeks 1 maart 1998 het directeursschap overneemt en ik heb daarbij een goed gevoel. Daarmee bedoel ik dat ik na het bekendmaken van mijn opvolger met een gerust hart afscheid kan nemen van het museum waaraan ik sedert 1 januari 1990 leiding heb mogen geven. Het museum betekende voor mij meer dan welke functie dan ook die ik heb mogen vervullen bin nen de Koninklijke Luchtmacht en ik moest mij zelf wel eens tot de orde roepen omdat ik mij soms te veel vereenzelfdigde met het museum; alsof er verder niets anders bestond op deze wereld. Uit voorgaande mag u concluderen dat ik tevreden maar ook met enige weemoed terug kijk op de de afgelopen acht jaar. De functie van D-MLM is natuurlijk bijzonder en redelijk uniek binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht en dat had soms zo zijn voordelen. U kent dat wel, in het land der blinden is éénoog koning enz. Ik kan u wel vertellen dat ik in het begin wel eens ongerust was over de fragiele relatie die er bestond tussen het museum en de Koninklijke Luchtmacht en ik heb mij dan ook vooral gericht op een ver betering van (Ie onderlinge verstandhouding teneinde een goede basis te scheppen voor een goede samenwerking. De afgelopen periode overziend stel ik dat het museum veel materiële en immaterië le steun heeft ontvangen van de Luchtmacht. In dier voege dank ik niet alleen de Bevelhebbers der Luchtstrijdkrachen, bij wie het museum altijd kon aankloppen, maar ook de vele anderen binnen de organisatie, van hoog tot laag, die soms verrassend veel voor het museum hebben betekend. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 6