Veel steun heeft het museum in de afgelopen tijd gehad van de Stichting Vrienden van het MLM. die veel projecten voor haar rekening heeft genomen, zaken die binnen de bestaande regelgeving niet konden worden uitgevoerd door de luchtmacht. Mijn speciale dank gaat uit naar de voorzitter van de Stichting Vrienden van het MLM, de Generaal-Majoor bd H. Dieters. Bij hem kon ik altijd mijn ideeën en gedachten spiegelen en nooit was iets hem teveel en van zijn wijsheid heb ik vaak dankbaar gebruik kunnen maken. De generaal Dieters, het boegbeeld van de stichting die de grote lijnen uitzette en die grote lijnen ook consequent volgde. Uiteraard dank ik ook de andere leden van de stichting voor al datgene wat ze voor mij en het museum hebben gedaan. Mijn dank gaat ook uit naar het College van Advies van de Stichting Vrienden van het MLM. Ik kan er niet omheen om één van de leden te noemen en wel de heer J.M. Schroder die, bezorgd over de toekomst van het MLM, belangeloos regelde dat een deskundig bedrijfsonderzoek werd gehouden waarbij de huidige bedrijfssituatie in kaart werd gebracht en tevens een bed rij fsad vies werd gege ven inzake het op een goede wijze opereren in de toekomst. Daarnaast mocht het museum op gepas te wijze gebruik maken van de deskundigheid van de heer Udo Buys op het gebied van public rela tions. Ik dank ook de Marineluchtvaartdienst van de Koninklijke Marine waar de bereidheid voor steun verlening altijd aanwezig was. In die zin denk ik vooral aan het transport van de Dornier 24 uit Engeland, een perfecte samenwerking tusen de transportdiensten van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. De projectofficier van de Marineluchtvaartdienst was destijds de LTZ 1 C. Leebeek, nu vlagofficier MIJ). De grootste klus werd echter geklaard door de leden van de Neptune Association, die de Spaanse outfit van het watervliegtuig transformeerden naar de MLD kleuren waarmee in het voormalig Nederlands-Indië werd gevlogen. Momenteel heeft de Neptune Association een nog grotere klus onder handen namelijk de restauratie van de enige nog bestaan de Nederlandse Catalina. Al schrijvend dringt het tot mij door dat er in de afgelopen acht jaar wel heel veel is gebeurd en ik besef mij terdege dat ik, binnen de kaders van een nieuwsbrief, helaas lang niet iedereen kan bedanken hoe graag ik dat ook zou willen. Ik moet mij op dit moment beperken tot een algemene dankzegging aan allen die iets hebben betekend voor het museum. Dit echter niet zonder het per soneel van de museumwinkel te noemen, alle vrijwilligers en tenslotte de vaste medewerkers van het museum die onder alle omstandigheden loyaal zijn gebleven en veelal meer voor het museum hebben gedaan dan in hun functieomschrijving was voorgeschreven. Ik hoop u allen in de komende maanden nog persoonlijk te kunnen bedanken of anders op mijn afscheidsreceptie. Hoewel voor mij ongebruikelijk citeer ik voor eenmaal de lijfspreuk van een bestuurslid van de stichting, de commandeur bd H.J.E. van der Kop, en zeg tegen u allen: "God bless you and keep smiling". M. Botma Directeur Militaire Luchtvaart Museum 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 7