FOKKER HERITAGE TRUST Tijdens de Donateursdag 1997 gaf een tweetal bestuursleden van de Stichting Fokker Heritage Trust een interessante uiteenzetting over de activiteiten van hun organisatie. In het bijzonder werd ingegaan op de acties die ondernomen werden voor het veiligstellen voor het nageslacht van het Fokker civiel en militair erfgoed. Van groot belang daarbij was het behoud van de, in ons museum opgestelde Fokker D.VII. hel meest succesvolle jachtvliegtuig van de eerste wereldoorlog en jarenlang in dienst bij de Luchtvaart Afdeling. Zo vloog de D.VII in de 'Vijf Vingers' formatie van 'vliegvader Versteegh' en ook vele meteorologische vluchten boven IJsland in het kader van het tweede internationaal pooljaar. Dank zij substantiële financiële steun van de KLu en de KM. alsmede een bijdrage van f 50.000,- van onze stichting kon het, voor de verwerving van het Fokker erfgoed gevraagde bedrag worden gehaald. Dit betekent dat het historisch belangrijke Fokker D.VII vliegtuig voor nu en voor de toe komst voor het Militaire Luchtvaart Museum behouden is gebleven. Velen hebben het mogelijk gemaakt de complete collectie Fokker erfgoed aan te kopen. Thans is het zaak zich te bezinnen op de toekomst. Daarbij is het behoud en beheer van de collectie aan de orde met, zo werd ons verteld, het oogmerk dat 'Nederland tot in de lengte van jaren kennis kan blijven nemen van de bijdrage van Anthony Fokker aan het Nederlands industrieel erfgoed'. Het aandeel van de militaire luchtvaart daarin vraagt om betrokkenheid onzerzijds, ook waar het de behartiging van de belangen van het MLM betreft. Teneinde invloed te kunnen uitoefenen op de toekomstige activiteiten betreffende de verzameling hebben wij de Trust laten weten vertegenwoor diging van de Stichting Vrienden in een bestuurlijke instantie van de Fokker Heritage Trust op prijs te stellen. Wij kijken een reactie van de Trust met belangstelling tegemoet. H.D. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 8