Werkgroep boekjes "Nederlandse Militaire Luchtvaart" In 1997 werden geen nieuwe deeltjes uitgebracht. Nader wordt beraden of deze serie vervolgd zal worden gezien de geringe belangstelling en de reeds vele publicaties op dit gebied. "De Nieuwsbrief' Deze verscheen zoals gebruikelijk viermaal. De kwaliteit van deze uitgave is verbeterd. Nog steeds zijn de bijdragen afkomstig van een kleine groep "vaste" schrijvers. Gaarne zag de redactie deze groep wat uitgebreid. Ook persoonlijke ervaringen van historische gebeurtenissen, zoals inciden teel in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd, zijn uiterst welkom. Bestuurssamenstelling Op de Donateursdag 1997 werd afscheid genomen van Ir Herman Doppenberg. Na in 1981 als bestuurslid tot het bestuur te zijn toegetreden, vervulde hij van 1983 tot 1996 het penningmees terschap; daarnaast was hij belast met de coördinatie van het Fokker C.X Replica Project. Deze laatste funk tie wordt thans vervuld door de Hr. R. d'Hollosy. De samenstelling van het bestuur per ultimo is conform die, vermeld in het colofon op pag. 2 van deze Nieuwsbrief. 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 11