Een Vliegtuig Voor Prins Bernhard De oproep in de "Knickerbocker Weekly-Free Netherlands" van 5 mei 1941. Reeds gedurende eenigen tijd bestaat contact tusschen enkele Nederlanders in de Vereenigde Staten en Nederlanders in Londen ter vaststelling van de wijze, waarop de Nederlanders in Amerika het oorlogsdoel materieel zoo goed mogelijk kunnen steunen. Alle landgenooten hier beseffen het voorrecht in een vrij land te mogen leven, een land waar het oorlogsgeweld niet raast. Bij elk nieuw bombarde ment van Londen of van andere steden in Engeland worden zij herinnerd aan de onrustige en ge vaarlijke omstandigheden, waaronder onze wencenae en vechtende landgenooten ginds hun taak moeten volbrengen. Dat geeft hun telkens weer opnieuw een impuls en een waarschuwing dat zij in offervaardigheid niet mogen achterblijven en bij voortduring zich ernstig moeten afvragen of elk van ons hier en vrij allen tezamen ons wel voldoende inzetten met de ons ten dienste staande middelen voor de bevrijding van ons vaderland. Want deze bevrijding is voor ons allen. Niemand onzer kan en raag daarin passief zijn en een elk zal tegenover zichzelf en tegenover zijn volk straks moeten kunnen getuigen, zijn deel in den grooten strijd te hebben bijgedragen. •Tegenover de groote voorrechten, welke wij hier nog genieten, allereerst in vergelijking met onze landgenooten in het bezette vaderland, behooren onze offers als dure plicht te worden beschouwd, een plicht dien wij niet mogen verzaken, wanneer wij straks onze aanspraken willen doen gelden op de rechten verbonden aan een vrij Nederland. Het geldt hierbij echter niet "iets" te doen om dadrmede ons geweten in slaap te sussen, maar het komt er op aan voor ieder afzonderlijk en voor onze gemeenschap als geheel, alles te doen wat mogelijk is. Onze jongens op de Nederiandsche handelsvloot en in de Nederiandsche weermacht stellen hun leven ter beschikking van het Vaderland. Dit moet vol doende zijn om duidelijk te maken wat diegenen hebben te doen. die zonder eigen veiligheid op te geven toch goede vaderlanders willen zijn. De Nederlanders in Oost- en West-Indië en ook in Zuid-Afrika zijn in spontane offervaardigheid ons allen voorgegaan. Het in den aanhef genoemde contact heeft geleid tot de keuze van een snel verkeersvliegtuig voor 5 personen, type Beachcraft. voor de aanschaffing waarvan een bedrag van $25.000 zal moeten worden opgebracht. Het desbetreffende verzoek is ons overgebracht door H.K.H. Prinses Juliana, door bemiddeling van den Nederlandschen Consul-Generaal in Montreal. Het is de bedoeling, dat dit vliegtuig ter be schikking zal worden gesteld van Z.K.H. Prins Bernhard, die, zooals bekend, Hoofd-verbindings- officier is tusschen de Nederiandsche en de Engel- sche weermacht. Dusdoende wordt de Prins in staat gesteld met zoo groot mogelijke bewegelijkheid de verschillende deelen van onze weermacht en die der Geallieerden in Engeland te bezoeken, onze eigen jongens te inspireeren en bij te dragen tot het hooghouden van den goeden naam van ons vaderland bij de Geallieerden. Wij gelooven te mogen zeggen, dat de keuze zeer gelukkig is, juist onder de bestaande, zoo uiterst moeilijke omstandigheden in Engeland, waarbij de factor "tijd" van overwegend gewicht is. Laten wij er allen voor zorgen, dat deze bijdrage er niet een van enkele landgenooten zal zijn, maar van alle Nederlanders in de Vereenigde Staten, want pas dan heeft zij werkelijk waarde en mag zij geiden als uiting van de Nederiandsche gemeen schap hier. Ofschoon het nog slechts kort dag is, willen vrij toch zien te bereiken, dat wij op den dag van de herdenking der invasie de mededeeling kunnen doen, dat het benoodigde bedrag bijeen is en het vliegtuig met korten levertijd in opdracht is gegeven. Zendt dus allen Uw bijdrage! Er is geen tijd te verliezen. Doet het nu J. F. Frank F. A. C. Guépin A. Ph. von Hemert H. J. Knottnerus Mr. P. J. Kooiman J. A. de Lanoy Ir. P. F. S. Otten A. Pelt Mr. P. v.d. Toorn S. M. D. Valstar Chèques betaalbaar te stellen aan: P. F. S. Otten Hotel Roosevelt Suite 610 Madison Ave. at 45th Str. New York, N. Y. Tel. MUrray Hill 4-5091

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 13