AT-11 Kansan trainers van de inmiddels geslo ten Royal Netherlands Military Flying School voor de nu urgent geworden communicatiedoel einden te gebruiken. Helaas werden de voorge voelens in New York harde waarheid. Op 15 november 1943 verzond de Munitions Assignment Board het bericht niet accoord te gaan met de toe wijzing van beide marine C-43's. Daarvoor in de plaats werd de levering van twee Cessna C-78 Bobcats, uitgerust met twee Jacobs R-755-9 ster motoren, aangeboden. Van deze mogelijkheid heeft "Marine" evenwel geen gebruik gemaakt. Latere pogingen om fabrieksnieuwe Lockheed 12's of Beechcraft C-45A Voyagers voor de mari nestaf te verkrijgen leverden geen enkel resultaat op13. Waarschijnlijk vanwege al deze mislukte aan koopacties besloot "Marine" daarna een overtolli ge Lockheed Hudson die al enige tijd voor aller lei transporttaken werd gebruikt, definitief als communicatievliegtuig onder de naam "Janmaat" te bestemmen14. Uiteindelijk werd in nauwe samenwerking met "Oorlog" op 7 juli 1944 de "Dutch Communications Flight" binnen het "Metropolitan Communication Squadron" van de RAF ingesteld. Deze nieuwe eenheid ontving als materieel, behalve de Hudson "Janmaat", vier De Havilland DH.89B Dominies en een uit Jackson afkomstige Lockheed L-12. Voor vervulling van de lokale communicatiebehoeften ontving de Flight naderhand nog enige Auster en Proctor vliegtuigen13. Hiermee kon voorlopig in voldoen de mate in de communicatie- en transportbehoef ten van zowel "Marine" als "Oorlog" worden voorzien. Nico Geldhof Noten 1 - Vrij Nederland - Je MaintiendraïI/No. 47 d.d. 21.06.41, 658. Knickerbocker Weekly I/No. 10 d.d .05.05.41, 21. 2 - National Records Center/Washington, D.C.PNR-file N-531 (via G.J. Casius 20.04.74). 3 - R.T. Smith/T.A. Lempicke Staggerwing - Story of the classic Beechcraft biplane Kissimmee/Florida (1979), 132 - 139. 4 - Instituut voor Maritieme Historie (IMH)/Den Haagdsr. MAW/bundel 246. De ondervonden ver traging was waarschijnlijk mede een gevolg van de verlate oplevering van de Wasp motor door de Pratt Whitney-fabriek. 5 - Schrijven Z.K.H. Prins Bernhard d.d. 25.03.97 via CDRV b.d. H.J.E. van der Kop). 6 - Vlgs. P. Berry "The Beech 17" Tonbridge (1992), 45 was dit een "gas detection paint triangle". 7 - Blijkens een foto in J.P. Juptner "U.S. civil aircraft"Nol. 7 (Fallbrook CA/1978), 174 -177 vloog het toestel aldus geschilderd en geregistreerd reeds direct na de fabrieksaflevering. In Engeland werd het wel heel opvallende witte kenmerk "PB1" in overeenstemming met de RAF- voorschriften in zwarte letters/cijfers uitgevoerd. 8 - P. Berry "The Beech 17", 45. 9 - Beide informaties ontbreken helaas in de ontvangen opgave cf. noot 5. 10 - Andere bronnen noemen 1 juni 1942 als bezoekdatum. Het Journaal van 320 Squadronover juni maakt geen enkele melding van dit bezoek. 11 - D.L. Caldwell "JG 26 - Top guns of the Luftwaffe"New York (1991) 334 - 3378. 12 - IMH/archief RV CCOS, fde Glf-1/32. Ook de door "Oorlog" ingediende aanvraag voor twee Beechcraft D17S toestellen werd geweigerd. De U.S. Navy bleek de gehele C-43 productie te hebben opgevorderd. 13 - IMH/archief MAW, bundel 262. 14 - Type en RAF-serial van deze ex-"320" Hudson zijn niet bekend. 15 - J. Tammes "Het wapen der militaire luchtvaart in de Engelse periodeDen Haag (1961), 83. 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 17