wensen voor zo'n conferentie", vindt de nieuwe directeur. "Daar waar beroemde vliegtuigen uit de Nederlandse militaire luchtvaart, zoals de Fokker D XXI, de Spitfire en de Fokker G-l jachtkrui- ser, staan tentoongesteld, daar werd de eerste conferentie gehouden over het toekomstige jacht vliegtuig voor de Koninklijke Luchtmacht, een vliegtuig dat nog gebouwd moet worden. Ik vind dat het museum ook in de toekomst voor dit soort conferenties open moet staan. Als bedrijfsmuseum en dat is het MLM voor de luchtmacht en de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) blijft de taak niet beperkt tot tonen van het cultuurhistorisch erfgoed van de militaire luchtvaart aan publiek. Wil je als museum een volwassen plaats in de hedendaagse krijgsmacht houden, dan zul je ook andere taken op je moeten nemen. Dat mag een doelmatige krijgsmacht van haar musea verwachten". Naast de bekende museumfunctie moet het museum volgens overste Piest ook bijdragen aan de beeldvorming over de hedendaagse militaire luchtvaart. "Om dit te realiseren is uitbreiding van de collectie nodig. Naast het tonen van de historie van de militaire luchtvaart moet dan ook de jong ste geschiedenis worden getoond. Ik denk dan aan de huidige taken van de luchtmacht boven Bosnië. De komst van een F-16 naar het museum op het Kamp van Zeist is dan wel een eerste ver eiste. Daaromheen kan de inzet van luchtmachtmannen en vrouwen getoond worden, die sinds 1992 meermalen met gevaar voor eigen leven een bijdrage leverden aan het afdwingen en handhaven van vrede in Bosnië". Ook aan het huidige werk van de Marine Luchtvaart Dienst bij de drugsbestrij ding in bijvoorbeeld het Caribische gebied kan volgens Piëst het luchtvaartmuseum aandacht geven. Daarnaast voorziet hij nog andere taken voor het militaire luchtvaartmuseum in Soesterberg. "In de korte tijd dat ik nu hier werk zie ik veel jonge mensen het museum bezoeken. Het MLM kan een positieve bijdrage leveren aan het imago over de hedendaagse militaire luchtvaart bij deze jon geren. Ja, het museum kan zelfs een rol vervullen bij de werving van jongeren voor een baan in de militaire luchtvaart als de betrokken krijgsmachtdelen dat willen". H.G. Berfelo DONATEURSBIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET AFSCHEID VAN GEN-MAJ. H. DIETERS Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum nodigt alle donateurs van die Stichting uit tot het bijwonen van een bijeen komst, die zal worden gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de huidige voorzitter van de Stichting Vrienden MLM, Generaal-Majoor KLu b.d. H. Dieters. Tevens wordt dan de gelegenheid geboden kennis te maken met de nieuwe voorzitter, Generaal-Majoor KLu b.d. F.P. Schulte. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 25 juni 1998 in de Snijdershal van het Militaire Luchtvaart Museum. De ontvangst van de genodigden is v.a. 15.30 u, om 16.00 u gevolgd door de formele overdracht van het voorzitterschap; in aansluiting daarop is er tot ca. 18.30 u gele genheid tot afscheid nemen van Gen-Maj. b.d. Dieters en kennismaken met Gen-Maj. b.d. Schulte. 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 7