Verwerving Fokker-Erfgoed Na het faillissement van Fokker werd door een aantal ex-medewerkers van het concern en enkele andere betrokkenen het industriële erfgoed van de vliegtuigbouwer, bestaande uit o.m. proto-types, modellen, niet voltooide vliegtuigen, historische toestellen, foto- en filmmateriaal, documentatie, etc., bij elkaar gebracht. Tevens werd de "Stichting Fokker Heritage Trust" in het leven geroepen, die zich ten doel stelde dit civiele- en militaire erfgoed in eigendom te verwerven, teneinde het te beheren en voor het nageslacht te bewaren. De voor het verwerven vereiste financiële middelen werden bijeengebracht door een groot aantal personen en diverse instellingen, bedrijven en organisaties, waaronder de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Stichting Vrienden van het MLM, die een bijdrage leverde van f. 50.000,—. De hieraan verbonden voorwaarden zijn dat de in het museum aanwezige Fokker D-VI1 daar blijft en dat het Bestuur van de Stichting Vrienden van het MLM een vertegenwoordi ging krijgt in het bestuurlijk orgaan van de Stichting Fokker Heritage Trust. Inmiddels is het erf goed aangekocht, de D.VII blijft in het museum en een bestuurslid van onze stichting heeft zitting in de Raad van Advies van de Stichting Fokker Heritage Trust. Beleidsplan Toekomst MLM. Een lid van het Bestuur van de Stichting Vrienden van het MLM participeerde in de activiteiten van de door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten ingestelde "Projectgroep Verzelfstandiging MLM". Deze Projectgroep had tot taak voorbereidingen te treffen voor uitvoering van de beslissin gen, die de Luchtmachtraad eerder terzake had genomen. Het eindrapport van de Projectgroep is vrijwel voltooid, waarna dit document aan de Luchtmachtleiding zal worden aangeboden voor de uiteindelijke besluitvorming. Het project heeft reeds veel tijd gevergd, hetgeen o.a. betekent dat er onder het personeel van het MLM onzekerheid over hun toekomst is ontstaan. Bij de Luchtmacht leiding is aangedrongen op een zo spoedig mogelijke realisatie van de plannen. P-40N Kitty hawk Project Met het oog op een mogelijke berging van een P-4N Kittyhawk uit het Sentanimeer op Irian Jaya en het transport van het geborgen toestel naar Nederland, werden maatregelen genomen om hier voor de vereiste toestemmingen van de Indonesische autoriteiten te verkrijgen. Het betreft, helaas, geen Nederlands toestel, doch een P-40 van de Australische Luchtstrijdkrachten. De aanvankelijk gevolgde aktielijn via de Indonesische ambassade te Den Haag leverde niet het gewenste resultaat op; de daarna ingeschakelde Nederlandse Defensie-Attaché te Jakarta lijkt een sneller weg te zijn. Overige Activiteiten Het bestuur was, net als voorgaande jaren, betrokken bij de opening van diverse exposities in het museum. Hierbij werd, zoals gebruikelijk, steeds een aantal donateurs uitgenodigd. Het Dagelijks Bestuur kwam regelmatig bijeen, steeds in aanwezigheid van de Directie van het MLM. In dit overleg kwamen wensen en verlangens van het museum en de stichting uitgebreid aan de orde. 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 9