EXPEDITIE NAAR VOORMALIG NIEUW-GUINEA Eén van de projecten die de Stichting Vrienden van het MLM voor het jaar 1999 op de agenda heeft staan is een expeditie naar voormalig Nieuw-Guinea, het huidige Irian Jaya. Onder leiding van René d'Hollosy van de stichting gaat dit voorjaar een verken ningsmissie naar deze voormalige Nederlandse kolonie om de mogelijkheid van de ber ging van een Kittyhawk te onderzoeken. De Curtiss P-40 Kittyhawk jager was in dienst bij de Militaire Luchtvaart van het KNIL. Het vliegtuig werd zowel tijdens de oorlogs jaren tegen de Japanners ingezet als tijdens de politionele acties in 1947 en 1948. De P-40 Kittyhawk ontbreekt in de collectie van het MLM. Op het kantoor van Bas Kreuger, conservator in het Militaire Luchtvaart Museum (MLM), liggen kaarten van het voormalige Nieuw-Guinea. Hij is ze zelf gaan halen bij de Topografische Dienst in Emmen. Het is slechts een stukje van de voorbereiding voor de reis komend voorjaar naar Irian Jaya. "Als het een beetje mee zit weten we in maart of de Kittyhawk, die ontdekt is in één van de zoet- watermeren, geborgen en gerestaureerd kan worden" zegt de conservator op mijn vraag of het wel de moeite waard is zo'n verre reis te maken voor een vliegtuig, waarvan de berging bij een eerder poging door amateurs mislukte. In zijn rommelige kantoor bezaaid met histo risch vliegtuigmateriaal, schilderijen, foto's en oude handboeken, die verder onderzoek vergen voordat ze al of niet in de collectie worden opge nomen, zit Kreuger gebogen over de kaarten van Irian Jaya. "Ze hebben nota bene een touw aan de staart van het toestel gebonden om vervol gens het wrak met een auto uit het water te sle pen. Het touw brak en het staartstuk schijnt van de romp te zijn gescheurd", vertelt Bas Kreuger met enige verontwaardiging in zijn stem over de onprofessionele poging om het toestel boven water te halen. "Volgens enkele Nederlandse duikers, die het afgelopen jaar in het meer heb ben gedoken, ligt het toestel er nog in zeer rede lijke staat bij. Het staartstuk ligt vijf meter ach ter de romp op slechts geringe diepte. De overi ge delen van het toestel zijn vrijwel onbescha digd. Deze duikers hebben overigens nog meer toestellen ontdekt, die aan het einde van de oor log tegen de Japanners opzettelijk zijn afgezon ken". Het afgelopen jaar was er regelmatig fax- verkeer tussen het museum en de duikers. De berichten waren zo positief dat een eigen onder zoek ter plekke door de stichting en het museum eigenlijk niet uit kan blijven. Hoewel de toestellen ruim vijftig jaar onder water liggen, mag dat volgens de conservator geen probleem zijn: "De meest toestellen zijn onberoerd gelaten en vergeet niet dat ze in zoet water liggen. Dat heeft veel minder corroderen- de werking dan het allesvernietigende zoute zeewater. Bovendien liggen ze onder een laagje modder dat een conserverende werking heeft", zegt Kreuger die zelf ook nieuwsgierig is naar wat voor toestellen er nog meer onder water lig gen. Hij vermoedt dat het voornamelijk Japanse vliegtuigen zijn. De Kittyhawk, een P-40N is van hetzelfde type als waarmee het voormalige 120 squadron van het Koninklijke Nederlands Indisch Leger (KNIL) vloog. Dit type vliegtuig ontbreekt in de MLM-verzameling. Het museum heeft er dus alle belang bij zo'n toestel voor de collectie te verwerven. De Kittyhawk in Irian Jaya heeft waarschijnlijk een noodlanding op het water gemaakt, waarna het toestel is gezonken. Het vliegtuig ligt niet ver van de oever. Volgens de enthousiaste duikers moet het niet te moeilijk zijn het toestel te bergen. De Kittyhawk schijnt nauwelijks schade te hebben opgelopen en de moeite van het restaureren waard te zijn. Voor de stichting Vrienden van het MLM zijn deze berichten voldoende redenen om een verken ningsmissie te financieren en uit te zenden. Naast conservator Bas Kreuger bestaat de expe ditie uit een vliegtuigtechnicus van het MLM sergeant Willem Lit, de directeur van het 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 10