malige Directie Operatiën Koninklijke Luchtmacht en Sous-Chef Integraal Beleid en Plannen op de Luchtmachtstaf in Den Haag. Als vlieger heeft hij op meerdere typen vliegtuigen gevlogen w.o. de F-104G Starfighter en de F-16. Voorheen was hij ook commandant van het 312-Squadron en basiscommandant van de vliegbasis Volkel. Luitenant-Generaal Droste verlaat na 38 jaar de Koninklijke Luchtmacht Op vrijdag 24 maart heeft de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Ben Droste (55) op de vliegbasis Soesterberg het commando overgedragen aan zijn opvolger luitenant-generaal Dick Berlijn (50). Toen hij op 1 september 1995 aantrad vlogen de F-16's operationele missies boven Bosnië en werd dankzij bombardementen een bijdrage geleverd aan de Dayton-akkoorden. Op 24 maart precies een jaar geleden stegen opnieuw F-16's op. om na 78 dagen van zeer inten sieve en bewogen acties vrede en veiligheid in Kosovo en in feite het gehele Balkan gebied te hel pen bewerkstelligen. Daarbij heeft het personeel aangetoond dat de luchtmacht qua organisatie en middelen, 100% is ingesteld op de taakstelling die men van het personeel mag eisen. Daarnaast werd tijdens de periode dat generaal Droste bevelhebber was de orga nisatie van de Luchtmacht gewijzigd, mede naar aanleiding van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota 1993. Generaal Droste verlaat de dienst met functioneel leeftijdsontslag. Hij heeft de functie aanvaard van voorzitter van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigont wikkeling en Ruimtevaart. Ook is hij benoemd tot bijzonder titularis van de leerstoel "Krijgsmacht en Samenleving", van het Benelux Universitair Centrum in Den Bosch. Generaal Droste wordt toege voegd leeropdrachthouder van de leerstoel in de rang van geassocieerd hoogleraar. Generaal Droste is in het verleden meer dere keren onderscheiden. Zo ontving hij op woensdag 22 maart de hoge Amerikaanse onderscheiding, "Legion of Merit in the Degree of Commander". Aan het einde van de ceremonie werd lui tenant-generaal Droste persoonlijk toege sproken door de Minister van Defensie, Mr. F.H.J, de Grave, die hem vervolgens ridderde tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Luitenant-generaal B.A.C. Droste draagt het vaandel over aan Luitenant-generaal D.L. Berlijn. (Foto: Pol de Soeten) 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 25