KORTE GESCHIEDENIS VAN HET KORPS COMMANDO LUCHTVAARTTROEPEN 1946 -1950 Op 23 maart j.l. was het 50 jaar geleden, dat 2LVT na bijna 3 jaar dienst in Nederlands Indië gedaan te hebben, met de s.s. Waterman terugkwam in Nederland. Ter gelegenheid van dat feit werd op deze dag een reünie georganiseerd in Bronbeek. Het is daarom goed, in het kort de geschiedenis van dit onderbelichte korps in de Nieuwsbrief te beschrijven: De Duitse luchtlandingen in de meidagen van 1940 in de vesting Holland hebben aangetoond, dat een goede beveiliging van onze vliegvelden tegen overvallen vanuit het luchtruim onont beerlijk was. Uit angst voor een herhaling van een dergelijke overval kwam dan ook na WO II een speciale troepeneenheid tot stand, die spe cifiek met de beveiliging van militaire vliegvel den werd belast, zulks in navolging van het befaamde RAF-Regiment. Op 1 april 1946 werd de legendarische Lt.Kol.Vl.Wnr. J.L. Zegers belast met de oprichting van het Regiment Luchtvaart troepen, dat in snel tempo uitgroeide tot 4000 man. De eerste dienstplichtigen traden op 15 april van dat jaar in werkelijke dienst. Hieruit werden twee bataljons geformeerd, waarvan één in de Klooster-kazerne en één in de Chassé- kazerne te Breda werden gelegerd. De onder deelsbenaming werd op 1 november 1946 omgezet in COMMANDO LUCHTVAART TROEPEN, dat op 1 april 1947 zijn éénjarig bestaan vierde. Bij die gelegenheid verleende de Chef Luchtmachtstaf, Generaal-Majoor C. Giebel, toestemming aan dit keurkorps om het devies "Krijgstucht en kameraadschap" te voe ren. De mannen van Overste Zegers, de initiator van deze militaire eenheid, droegen hun com mandant op handen en noemden hem al snel "de vader" van de luchtvaarttroepen. In de loop van het voorjaar 1947 rijpte het plan een bataljon LVT uit te zenden naar Neder- lands-Indië. Vier compagnieën vertrokken ten slotte medio 1947 naar de Oost. Na hun aan komst aldaar werden zij volledig geïntegreerd in de Militaire Luchtvaart van het KNIL. dat hier mee de beschikking kreeg over een eigen lucht machtkorps, zoals de marine dat had in de vorm van het Koips Mariniers. De vier compagnieën konden onmogelijk alle vliegvelden in de Archipel verdedigen. Daarom werd eind 1947 begonnen met de vorming van een bataljon KNIL-Luchtvaarttroepen. die voor namelijk op de vliegbases van Sumatra en Nieuw-Guinea dienst deden. In de moeilijke periode tussen de Eerste en de Tweede Politionele Actie werd effectief zorg gedragen voor de beveiliging van de vliegbases en de daarop gelegerde onderdelen met vliegtuigen en grondmaterieel. Door intensieve patrouillegang en adequaat optreden, zijn infiltranten en onge regelde bendes er nooit in geslaagd de operatio nele bases ook maar met één voet te betreden. Maar de vele honderdduizenden goedwillende Indonesiërs in de vele honderden vierkante kilometers rond deze bases waren de Luchtvaarttroepen zeer dankbaar voor de orde en rust, die zij brachten. De Luchtvaarttroepen werden in Indië hoofdza kelijk ingeschakeld voor de beveiliging en ver dediging van zes operationele vliegbases op het eiland Java. Eén week na het begin van de 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 8