De Fokker T.IVa, T-16. Bodemonderzoek Op 21 mei is Jos Rozenburg weer naar Indonesië vertrokken. Samen met specialisten van het onderzoekbedrijf Metaldec zou hij een bodemonderzoek uitgevoerd om vast te stellen hoe de staat van de vliegtuigen is. Als dit onder zoek positief uit zou vallen, zou een tweede team naar Indonesië afreizen, dat bestaat uit restauratiespecialisten van de Marineluchtvaart dienst en twee deskundigen van de bergings- dienst van de Koninklijke Luchtmacht. Deze laatsten hebben honderden vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog geborgen. De Nederlanders kunnen rekenen op de medewer king van de Indonesische krijgsmacht. Als de vliegtuigen worden geborgen, zullen ze naar Nederland worden overgebracht. Op het mari nevliegkamp Valkenburg zullen de toestellen dan onder leiding van de Stichting Neptune Association gerestaureerd worden, waarna de historische machines tentoongesteld zullen wor den in het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg. Geld nodig De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft de operationele lei ding over het project op zich genomen. De ope ratie is verder op militaire leest geschoeid; de Marine zal personeel beschikbaar stellen. Toch is er heel wat geld nodig. Enkele sponsors heb ben al bedragen of diensten toegezegd, zodat in ieder geval kan worden begonnen. Voor het tra ject van bergen tot tentoonstellen komt de orga nisatie nog ongeveer 200.000 gulden te kort. Er is voor dit project een speciale bankrekening geopend bij de Rabobank in Leidschendam onder nummer 12.76.33.618. Vermeld bij dona tie 'Kali Brantas*. Huidige status Op dit moment is het team weer thuis. Helaas heeft men niet kunnen doen wat men zich had voorgenomen. Het team is door allerlei oorza ken zelfs niet in staat geweest te duiken. Slechts één keer is het team aan de oever van de kali Brantas geweest, waarbij het veiliger leek, daar op korte termijn niet terug te komen. Het is duidelijk, dat de situatie in Indonesië, ook op locaal gebied, de belangrijkste factor is voor het welslagen van dit soort projecten. De initiatiefnemers en de stichting beraden zich op volgende stappen. 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 9